Kamerbrief nieuw rekenbeleid in het vo en mbo

De onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hebben de Tweede Kamer op 9 november 2018 per brief geïnformeerd over hun plannen voor een transitieperiode naar nieuw rekenbeleid in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. In dit nieuwsbericht gaan we in op de zaken uit de brief die het mbo betreffen. In de brief wordt wederom het belang van goed rekenonderwijs onderstreept en worden maatregelen aangekondigd om rekenen een duurzame plek in het onderwijs en de slaag-zakregeling te geven.

Het is goed om er in dit stadium rekening mee te houden dat er over deze brief waarschijnlijk nog een inhoudelijk Kamerdebat volgt, waar nog aanpassingen kunnen worden gedaan in de lijn zoals beschreven in de Kamerbrief.

Aandacht voor rekenen vasthouden
Het doel van het nieuwe beleid is de aandacht voor rekenen vast te houden door:

  • Scholen meer verantwoordelijkheid en vrijheid te geven in de manier waarop zij hun rekenonderwijs vormgeven, afsluiten en mogelijk integreren in andere onderdelen.
  • Rekenen mee te laten tellen voor het behalen van het diploma op een manier die recht doet aan de plek die rekenen heeft in het curriculum, waarmee ook het belang van goed rekenonderwijs benadrukt wordt.
  • Ervoor te zorgen dat er voor iedere student een uitdagend en haalbaar referentieniveau rekenen beschikbaar is.

School- of instellingsexamen rekenvaardigheid

Meer verantwoordelijkheid voor instellingen door invoering van een instellingsexamen
Zowel in het vo als in het mbo zal rekenen vanaf studiejaar 2019-2020 worden afgesloten met een school- of instellingsexamen. Hierdoor is er de mogelijkheid om het rekenonderwijs en het rekenexamen meer beroepsgericht aan te bieden. Onderwijs en examinering kunnen hierdoor beter op elkaar aansluiten. De school- en instellingsexamens rekenen dienen het gehele referentieniveau te dekken.

Rekenen telt mee voor het behalen van het diploma in vo en mbo
Voor de niveaus 2 t/m 4 dient voor rekenen ten minste een 4 behaald te worden om te kunnen diplomeren. Concreet ziet de slaag-zakregeling er als volgt uit:

  • Entree: De huidige situatie blijft ongewijzigd. Er is geen centrale examinering en geen minimumcijfer. Het blijft mogelijk om onder niveau 2F te examineren. Er wordt nog nader met belanghebbenden in gesprek gegaan over taal en rekenen in de entreeopleiding.
  • Niveau 2 en niveau 3: Er dient minimaal een 4 voor rekenen en minimaal een 5 voor Nederlands te worden behaald en samen dienen minimaal 10 punten te worden behaald, waarvan maximaal één onvoldoende.
  • Niveau 4: Er dient minimaal een 4 voor rekenen en minimaal een 5 voor Nederlands en Engels te worden behaald. Voor de drie generieke onderdelen dient minimaal 16 punten te worden behaald, waarvan maximaal één onvoldoende.

Een uitdagend en haalbaar referentieniveau rekenen voor elke student
Voor leerlingen in het vmbo-bb, entree en mbo-2 voor wie het 2F niveau rekenen te hoog gegrepen is wordt het 2A rekenexamen in de wet verankerd.

Tijdpad invoering
Het instellingsexamen rekenen in het mbo gaat meetellen voor studenten die in 2019-2020 starten met hun opleiding. Hiermee wordt aangesloten op het tijdpad van het vo, waar rekenen mee gaat tellen voor alle leerlingen die dan in het voorlaatste jaar van hun opleiding zitten. Zo kunnen vo-scholen en mbo-instellingen samen optrekken in het ontwikkelen van de examens.

Kwalitatief goed rekenonderwijs
Naast een kwalitatief goed rekenexamen is goed rekenonderwijs minstens zo belangrijk om de rekenvaardigheden van studenten te ontwikkelen en op niveau te houden. Om ervoor te zorgen dat scholen het rekenonderwijs goed borgen en dat de nodige ondersteuning voor instellingen in de komende fase aanwezig is, worden in samenspraak met belanghebbende partijen maatregelen uitgewerkt.

Ondersteuning scholen en instellingen
Er wordt een inventarisatie uitgevoerd naar de ondersteuningsbehoeften bij het vormgeven van het rekenonderwijs en de ontwikkeling van een kwalitatief goed rekenexamen. Voor het mbo wordt hierbij aangesloten bij de afspraken die in de Examenagenda zijn gemaakt over valide examenproducten.
De volgende maatregelen worden in elk geval in gang gezet:

  • De ondersteuning van het Steunpunt taal en rekenen mbo wordt doorgezet in de jaren 2019 en 2020, als onderdeel van het Kennispunt onderwijs en examinering.
  • Scholen en instellingen kunnen gebruikmaken van handreikingen die zullen worden ontwikkeld bij het vormgeven van rekenonderwijs en het maken van (al dan niet beroepsgerichte) rekenexamens. Ook kunnen zij gebruik blijven maken van de opgavenetalagebank, waar gekalibreerde opgaven in staan, bij het maken van het rekenexamen.
  • De huidige digitale rekentoets (van Cito en CvTE) blijft gedurende de eerste twee jaar na de inwerkingtreding van het nieuwe rekenbeleid beschikbaar voor scholen en instellingen. Per schooljaar 2021-2022 is deze toets niet meer beschikbaar.

Vo-scholen en mbo-instellingen worden zelf verantwoordelijk voor het instellingsexamen rekenen. Dit biedt kansen voor een gezamenlijke ontwikkeling van rekenexamens die goed aansluiten bij de context van de opleiding.

De MBO Raad en VO-raad hebben de wens uitgesproken om een platform in te richten waar rekenopgaven en examens kunnen worden gedeeld en waarbij er toezicht wordt gehouden op de kwaliteit van dit materiaal. Er wordt een verkenning uitgevoerd naar hoe een dergelijk platform het beste vorm kan krijgen en waar het eigenaarschap hiervan het beste kan komen te liggen.

De MBO Raad heeft samen met de VO-raad en de NRTO een brief geschreven aan de Tweede Kamer als reactie op de brief van de minister. U vindt het bericht en de brief via deze link: www.mboraad.nl/nieuws/mbo-raad-vo-raad-en-nrto-pleiten-voor-platform-voor-rekenen.

Klik op deze link voor de reactie van de BVMBO, JOB, MBO Raad en NRTO. Klik hier voor de reactie van de minister op deze brief.

Vervolgproces
Scholen en instellingen worden zo snel mogelijk nader geïnformeerd over de nieuwe situatie, zodat zij tijd hebben zich voor te bereiden op de inwerkingtreding per schooljaar 2019-2020. OCW werkt eraan om de regelgeving op tijd aangepast te krijgen zodat de genoemde maatregelen op tijd in werking kunnen treden.

Flitsbijeenkomst: 21 november 2018
Tijdens een flitsbijeenkomst op 21 november zal OCW uitleg komen geven over de beleidsmaatregelen zoals deze in de brief zijn genoemd en zal het CvTE vertellen hoe hun aanbod er vanaf volgend studiejaar uit zal zien. Tevens wordt dan gestart met een inventarisatie van de behoeften aan ondersteuning. Deze bijeenkomst vindt plaats in Regardz - Eenhoorn meeting center Amersfoort van 9.30 uur – 12.00 uur.

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via deze link.
De ruimte waarin de bijeenkomst plaatsvindt biedt plaats aan 140 deelnemers. Bij overinschrijving houden wij een wachtlijst bij.

Meer informatie
> Klik op deze link voor de betreffende brief.
> Klik op deze link voor het informatieblad rekenen mbo.
> Klik op deze link voor het informatieblad rekenen vo.