Ontwikkeling servicedocument instellingsexamens taal: MBO Raad verzoekt scholen om mee te denken

De MBO Raad laat, zoals eerder aangekondigd, een servicedocument ontwikkelen voor examinering binnen route 2 voor Nederlands en Engels. Dit servicedocument maakt het mogelijk dat scholen zelf, op basis van collectieve afspraken, (generieke) instellingexamens ontwikkelen en vaststellen. Het servicedocument krijgt de vorm van een digitale quickscan. Met behulp van deze quickscan kunnen scholen nagaan of hun systematiek voor het ontwikkelen van instellingsexamens voor de generieke eisen voor Nederlands en Engels leidt tot valide examens, waarbij verschillende mogelijke scenario’s worden beschreven op basis van collectieve afspraken. De ontwikkeling wordt uitgevoerd door een werkgroep van Cito en CINOP. De beroepsspecifieke eisen vallen niet binnen de scope van deze quickscan.

Om te zorgen dat de quickscan de vragen beantwoordt die leven in de praktijk van de scholen, en bovendien aan te sluiten bij de huidige werkwijze, roept de MBO Raad nadrukkelijk op tot betrokkenheid van de mbo-instellingen bij dit project.

1. Verzoek om input te leveren
Mensen die taalexamens ontwikkelen en/of betrokken zijn bij beleid rond dit thema worden uitgenodigd mee te denken.

De MBO Raad vraagt om de volgende zaken per mail te delen:

  1. Welke vragen heeft uw organisatie t.a.v. het onderdeel taalexaminering in het waarderingskader?
  2. Hoe organiseert uw organisatie de generieke taalexaminering t.a.v. de onderwerpen in het waarderingskader? Die onderwerpen zijn: cesuur, dekking, passende examenvorm en beoordelingsvoorschrift.
  3. Heeft u voorbeelden van documenten waarin de wijze van examinering van taal en de kwaliteitsborging is vastgelegd: formats toetsconstructie, instructie beoordelaars, beleidskeuzes generieke taalexaminering, vaststellingsdocumenten, beoordelingsformulieren, etc.

Antwoorden en documenten kunnen per mail naar de werkgroep, naar Eva-Maria TernitÚ: eternite@cinop.nl. Dat kan tot uiterlijk 11 september a.s.

2. Verzoek om deelname aan de klankbordgroep
Met bovenstaande input ontwikkelt de werkgroep een concept van de quickscan en legt deze tijdens twee klankbordbijeenkomsten voor aan betrokken docenten en beleidsmedewerkers. De klankbordbijeenkomsten vinden plaats op:

  • 9 oktober 2017 van 12.30-16.30u (we starten met een gezamenlijke lunch);
  • 27 november 2017 van 10-12.30u (met na afloop een gezamenlijke lunch).

Aanmelden voor deze klankbordbijeenkomsten kan UITSLUITEND via deze link. Graag aanmelden vˇˇr 4 oktober 2017, 12.00 uur, in verband met de catering.

Namens de MBO Raad, Cito en CINOP alvast bedankt voor uw medewerking!