Nog meer nieuws over taal en rekenen

Hieronder vindt u nieuws over de volgende onderwerpen:

  • Hardheidsclausule vrijstellingen Ekb WEB
  • Wijzigingsbesluit Ekb WEB examineren Engels op een hoger niveau
  • Kamerbrief over het meetellen van de rekentoets in vo en het alternatief van de NVvW

Hardheidsclausule vrijstellingen Examen- en Kwalificatiebesluit WEB

Op 25 juli is in de Staatscourant een beleidsregel gepubliceerd die is bedoeld om onwenselijke situaties te voorkomen, die soms kunnen optreden door toepassing van artikel 3b van het Examen- en Kwalificatiebesluit WEB (Ekb WEB). Deze beleidsregel is alleen van toepassing op onbillijke situaties die ontstaan door het toepassen van het begrip opleiding, en dus geen algemene uitzonderingsmogelijkheid op het Ekb WEB. Het blijft dus van belang om deze situaties zo veel mogelijk te voorkomen door indien mogelijk tijdig te anticiperen op het switchen van opleidingen en rekening te houden met de afnameperiodes van de centrale examens.

Beleidsregel over het begrip ‘opleiding’ in het Examen- en Kwalificatiebesluit WEB
In een aantal gevallen leidt de toepassing van artikel 3b van het Examen- en Kwalificatiebesluit beroepsopleidingen, dat gaat over vrijstellingen, tot een onbillijkheid van overwegende aard die niet met de doelstellingen van het besluit valt te rijmen. Bijvoorbeeld: een student die een rekenexamen heeft gemaakt, maar hiervoor een onvoldoende heeft gehaald. Zolang hij dezelfde opleiding blijft volgen, is dit geen probleem omdat de hoogte van het resultaat nog niet bepalend is voor het behalen van het diploma. Echter, wanneer hij overstapt naar een andere opleiding, zal hij het examen over moeten doen. Op basis van artikel 3b van het Ekb WEB geldt namelijk dat een student alleen een vrijstelling kan krijgen wanneer hij voor het rekenexamen in een hiervoor afgesloten opleiding (met of zonder diploma) ten minste een 6 heeft behaald. Dit heeft onder meer gevolgen voor een student die aan het einde van het studiejaar (vlak voor zijn geplande diplomering) afstroomt van een opleiding op niveau 3 naar een opleiding op niveau 2 of wordt overgeschreven van het basisdeel van het kwalificatiedossier naar het profieldeel. Er is dan formeel sprake van het afsluiten van de ene opleiding en het starten met een volgende opleiding. Als deze wijziging vlak voor het einde van het studiejaar plaatsvindt, is het niet meer mogelijk de student een herkansing aan te bieden en moet de student wachten tot het eerste afnamemoment na de vakantie, waardoor onbedoeld vertraging wordt opgelopen.

De examencommissie kan op grond van de beleidsregel door toepassing van de hardheidsclausule in artikel 1 van deze beleidsregel afwijken van de regels over het verlenen van een vrijstelling, mits goed onderbouwd en gedocumenteerd. Wanneer de nieuwe opleiding waar de student naartoe is overgeschreven in dit soort bijzondere gevallen kan worden aangemerkt als dezelfde in plaats van een andere opleiding, hoeft geen vrijstelling te worden verleend en kan het resultaat van het examen dat is gemaakt op de andere opleiding worden overgenomen. Daarmee kan worden voorkomen dat een student met een onbillijkheid van overwegende aard wordt geconfronteerd die niet te rechtvaardigen is, gelet op het belang dat het betreffende besluit beoogt te dienen. Deze beleidsregel moet worden bezien in de context van een heroverweging van de vrijstellingsregels in het Ekb WEB, waarmee in de tweede helft van 2017 zal worden gestart.

Deze beleidsregel is op 25 juli gepubliceerd en treedt op 26 juli a.s. in werking.

Ga naar de beleidsregel in de Staatscourant

Wijziging examen- en kwalificatiebesluit met betrekking tot examinering Engels op een hoger niveau

Op 17 juli is het wijzigingsbesluit Ekb WEB gepubliceerd omtrent het generieke examenonderdeel Engels voor mbo-4. Dit besluit betreft artikel 3a uit het EkB.

Op basis van het Ekb WEB dient een deelnemer aan het eind van mbo-4 niveau B1 van het Europees referentiekader voor moderne vreemde talen (ERK) te beheersen voor de vaardigheden lezen en luisteren en niveau A2 voor de vaardigheden schrijven, spreken en gesprekken voeren. Vanaf studiejaar 2017-2018 dienen de vaardigheden lezen en luisteren te worden afgesloten met een centraal examen. De overige vaardigheden worden afgesloten met een instellingsexamen.

Bovengenoemd besluit maakt het mogelijk dat de deelnemers de examens ook op een hoger niveau kunnen afleggen wanneer de instelling hiertoe besluit. De vastgestelde minimale niveaus blijven voldoende voor doorstroom naar een hbo-opleiding.

Het College voor Toetsen en Examens heeft een centraal examen voor het ERK-niveau B2 ontwikkeld, dat in plaats van het reguliere centraal examen B1 kan worden afgelegd. Beide examens zijn vanaf studiejaar 2017-2018 beschikbaar voor de instellingen. De instellingsexamens kunnen worden afgelegd op niveau A2, maar desgewenst ook op de hogere niveaus B1 en B2. Wel moeten alle instellingsexamens op hetzelfde niveau worden afgelegd.

De deelnemer kan niet worden verplicht om een examen op een hoger niveau af te leggen. Wanneer een deelnemer een examen op een hoger niveau wil afleggen, dan dient hij een verzoek hiertoe in bij de examencommissie. Deze beslist hierover, waarbij het oordeel van de docent en de wensen van de deelnemer meegewogen kunnen worden.

De regels met betrekking tot het bepalen van het cijfer en de slaag-zakregeling wijzigen niet. De ERK-niveaus zoals die zijn behaald door de deelnemer, zullen worden vermeld op de resultatenlijst en uitgewisseld met DUO ten behoeve van registratie in BRON en het diplomaregister. De regelingen hiertoe zullen worden gewijzigd.

> Download het wijzigingsbesluit met toelichting

Brief minister en staatssecretaris OCW aan Tweede Kamer

Op 15 juli hebben de minister en de staatssecretaris een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staan ook twee mededelingen over de rekentoets.

Besluit: resultaten rekentoets tellen in schooljaar 2017-2018 niet mee voor behalen diploma vmbo en havo
De resultaten die tot dusverre zijn behaald op de rekentoets geven nog onvoldoende basis om te kunnen beoordelen of het verantwoord is om het resultaat op de rekentoets te laten meetellen voor het behalen van het diploma in vmbo en havo.
Om leerlingen, leraren en scholen voor komend schooljaar duidelijkheid te geven, is besloten om het resultaat op de rekentoets niet mee te laten tellen voor het behalen van het diploma in vmbo en havo in het schooljaar 2017-2018. Betrokkenen worden hierover ge´nformeerd. Het eerdere besluit voor het mbo blijft van kracht: het resultaat op het rekenexamen gaat pas meetellen voor het behalen van het mbo-diploma vier jaar nadat het resultaat op de rekentoets in alle schoolsoorten in het vo meetelt of zoveel eerder als de resultaten dat toelaten.

Alternatieve rekentoets
Op dit moment is de staatssecretaris samen met de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren (NVvW) bezig met de verdere ontwikkeling van een alternatief voor de rekentoets. Eerder was aangekondigd dat het alternatief rond de zomer naar de Tweede Kamer zou worden gestuurd zodat het input kan zijn bij de integrale curriculumherziening. De planning van deze curriculumherziening geeft de expertgroepen echter meer ruimte voor de uitwerking van het alternatief omdat de ontwikkelteams begin 2018 van start gaan. De staatssecretaris is daarom na overleg met de NVvW voornemens de expertgroepen extra tijd te geven om het alternatief voor de rekentoets nog verder uit te werken en betrokkenen bij het rekenonderwijs en het vervolgonderwijs de hierover mee te laten denken.

> Download de brief van de minister en de staatssecretaris