Nieuws over taal en rekenen

Hieronder vindt u nieuws over de volgende onderwerpen:

  • Nederlands en rekenen in de entreeopleidingen
  • Nederlandse taal in de opleidingen PW
  • Handreiking voorbereiding mbo-studenten op de pabo
  • Herziening Protocol Dyslexie mbo

Nederlands en rekenen in de entreeopleidingen
Bij het Steunpunt taal en rekenen mbo komen regelmatig vragen binnen over de examinering van Nederlandse taal en rekenen in de entreeopleidingen en dan met name over het niveau waarop deze onderdelen geŽxamineerd moeten worden. In de wet- en regelgeving is bepaald dat voor de entreeopleidingen niveau 2F geldt. Daarmee is dit ook de basis voor de examinering. Echter, al snel is in de pilotfase van de centrale examinering geconstateerd dat dit niveau voor veel studenten in de entreeopleidingen niet haalbaar is. De minister heeft daarom in de voortgangsrapportage implementatie referentiekader taal en rekenen in 2012 aangekondigd dat in de entreeopleiding ook op een niveau onder 2F mag worden geŽxamineerd voor Nederlandse taal en rekenen en dat verdere regelgeving hieromtrent nader uitgewerkt zal worden
Dit bericht is bedoeld om nogmaals te bevestigen dat in de entreeopleidingen ook onder het referentieniveau 2F geŽxamineerd mag worden. Dit kan elk referentieniveau zijn, dus ook het referentieniveau 1F. Deze informatie is afgestemd met het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs.
Op dit moment is deelname aan de centrale examinering ook nog niet verplicht voor studenten in de entreeopleiding. Scholen mogen een centraal examen 2F inzetten en dan is cijferdifferentiatie van toepassing voor Nederlandse taal. Voor rekenen kan in de entreeopleiding naast het 2F-examen ook een 2A-examen worden ingezet. De hoogte van het behaalde resultaat is echter voor beide onderdelen nog niet verplicht voor het behalen van het diploma.
We hopen hiermee de onduidelijkheid hierover weggenomen te hebben.

Nederlandse taal in de opleidingen PW
Onlangs hebben er wijzigingen plaatsgevonden in de regelgeving over het werken in de voorschoolse educatie. Deze wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor mbo-opleidingen en mbo-studenten. Deze gevolgen hebben onder andere betrekking op de taaleisen en de keuzedelen van PW-studenten. De MBO Raad heeft hiervoor een factsheet gemaakt.

> Download de factsheet voor meer informatie

Handreiking voorbereiding mbo-studenten op de pabo
Goede lees- en studievaardigheden zijn een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle overgang van mbo naar hbo. Studenten zijn erbij gebaat om deze lees- en studievaardigheden specifiek te oefenen om hun slagingskansen op de toetsen te vergroten.
In het kader van het voorbereidingsproject pabo van de MBO Raad zijn daarom twee handreikingen ontwikkeld. Een handreiking voor docenten, met tips over hoe zij de taal- en studievaardigheid van de studenten tijdens de lessen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek kunnen vergroten. Bij deze handreiking zit ook een document met achtergrondinformatie. De andere handreiking is bedoeld voor studenten die zich zelfstandig voorbereiden op de toelatingstoetsen.
De inzichten en methodieken uit deze handreikingen kunnen relevant zijn voor alle studenten die zich voorbereiden op de overstap naar het hbo en dus ook voor alle docenten die hen daarbij ondersteunen.

De docenthandreiking is hier te vinden:
> Docenthandreiking
> Achtergrondinformatie

De studenthandreiking is hier te vinden:
> Studenthandreiking

Herziening Protocol Dyslexie mbo
Op 21 juni is het herziene Protocol Dyslexie mbo gelanceerd tijdens de conferentie 'Grip op dyslexie in het mbo'. Dit protocol biedt de nieuwste wetenschappelijke en praktijkinzichten op het gebied van signalering, diagnostisering en begeleiding van studenten met dyslexie in het mbo.

> Download het herziene Protocol Dyslexie mbo