Uitkomst stemming over moties 8 december

Tijdens het Voortgezet Algemeen Overleg (VAO) van 8 december in de Tweede Kamer over de stand van zaken rekenen in het vo en mbo zijn vier moties ingediend. Met de eerste motie (Van Meenen c.s.) is de regering gevraagd de rekentoets/het rekenexamen volledig af te schaffen. In de tweede motie (Rog c.s.) werd gevraagd om het cijfer van de rekentoets uit de kernvakkenregel van het vwo te halen. Deze beide moties hebben bij de stemming op 13 december geen meerderheid in de Kamer gehaald en zijn daarmee verworpen.

Anders is dat voor de motie van Jasper van Dijk c.s. Hierin is de regering gevraagd om in overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) met urgentie het alternatief van de NVvW voor de rekentoets, inclusief tijdpad, uit te werken, waarbij het verbeteren van het rekenonderwijs centraal staat. De Kamer wenst daar voor maart 2017 over ge´nformeerd te worden. Deze motie is aangenomen en de staatssecretaris heeft toegezegd hierover op zeer korte termijn met de NVvW in overleg te zullen treden.

Tot slot is ook de vierde ingediende motie (Straus) aangenomen. Daarin wordt de regering opgeroepen om met de PO-Raad afspraken te maken hoe zij als ketenpartner gaan aansluiten bij de rekenagenda. In de motie wordt geconstateerd dat de PO-Raad tot op heden geen onderdeel is van de rekenagenda en dat op die manier een doorlopende leerlijn onvoldoende tot stand kan komen. Er is gevraagd de Kamer hier voor 1 april over te informeren.