Voortgangsrapportage taal en rekenen 2016

De brief over de stand van zaken rond de invoering van de referentieniveaus is verstuurd naar de Tweede Kamer.

Op 11 november 2016 hebben de minister en de staatssecretaris van OCW een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de ontwikkelingen met betrekking tot de resultaten voor taal en rekenen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De brief is gebaseerd op de Rapportage referentieniveaus 2015-2016 van het College voor Toetsen en Examens. Deze rapportage is bijgevoegd bij de brief. Ook is bij de brief de rapportage gevoegd over de tweede tranche van het intensiveringstraject rekenen in het voortgezet onderwijs. In de brief wordt verder kort ingegaan op de voortgang van de acties uit de rekenagenda. Op 17 november vindt er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaats over deze rapportage.

Via onderstaande links kunt u de brief en bijlagen downloaden:

Het Steunpunt heeft het gedeelte uit de brief dat betrekking heeft op het mbo in een servicedocument gezet:

> Servicedocument Invoering referentieniveaus taal en rekenen 2016 [pdf]