Agenda rekenonderwijs vo/mbo

Op 8 juli hebben de minister en de staatssecretaris een schriftelijk overleg gestuurd naar de Tweede Kamer. In dit schriftelijk overleg worden de vragen beantwoord die verschillende Kamerfracties hebben gesteld naar aanleiding van de Kamerbrief over vervolgbeleid van rekenen van 22 oktober 2015.

EÚn van de onderwerpen in de brief van 22 oktober was de aankondiging van een actieplan rekenonderwijs. Dit actieplan, inmiddels omgedoopt tot de Agenda rekenonderwijs vo/mbo, is bij het schriftelijk overleg van 8 juli gevoegd, evenals het actieplan rekenen van de MBO Raad.

Agenda rekenonderwijs vo/mbo
Met de Agenda rekenonderwijs worden afspraken gemaakt over het verder stimuleren van goed rekenonderwijs en verdere ontwikkeling van de rekenvaardigheden van leerlingen en studenten in vo en mbo. De rekenagenda omvat de volgende onderwerpen:

Leerlingen en studenten motiveren

 • Het belang van goede rekenvaardigheden binnen de opleiding meer zichtbaar maken.
 • Het belang van goede rekenvaardigheden voor vervolgopleiding en beroep meer uitdragen.
 • Goede rekenvaardigheden extra belonen.
 • Leerlingen/studenten sterker betrekken bij het rekenonderwijs.
 • Leerlingen, studenten en ouders beter informeren.

Docenten, rekenco÷rdinatoren en ander onderwijzend personeel faciliteren

 • Borgen van de pedagogisch-didactische kwaliteiten van docenten.
 • Kennisdeling tussen docenten, rekenco÷rdinatoren en ander onderwijzend personeel stimuleren.
 • Gesprekken met rekenco÷rdinatoren en -docenten.

Besturen en management sturen op resultaten

 • Scholen inzicht geven in hun rekenresultaten per afdeling en opleiding.
 • Scholen in het mbo ondersteunen in hun planvorming en resultaatmeting.
 • Naast het huidige intensiveringstraject in het vo, ook een extra intensiveringstraject in het mbo starten.

Kennis over rekenonderwijs vergroten

 • De Steunpunten ontwikkelen een screeningsinstrument/quick scan, die een handreiking biedt voor wat werkt voor specifieke doelgroepen.
 • OCW initieert een onderzoek om te zorgen voor meer kennis over de rekenzwakke groep (de omvang, de aard van de rekenzwakte en de mogelijke oplossingen).
 • De BVMBO zet in afstemming met het Steunpunt mbo een Onderzoekspraktijk rekenen op.

De acties in de agenda rekenonderwijs gelden ook voor het niet-bekostigd onderwijs, op een aantal uitzonderingen na. Hierover kunt u meer lezen in de agenda rekenonderwijs.

In het schriftelijk overleg wordt verder nog gemeld dat OCW een onderzoek doet naar de besteding van de aanvullende middelen voor verbetering van het rekenonderwijs. Het rapport van dit onderzoek is hier te downloaden.

Tot slot wordt de rol van de Inspectie nader toegelicht.

Aan de slag met het mbo-rekenplan!
De MBO Raad heeft naar aanleiding van de agenda rekenonderwijs een actieplan geschreven. Hierin is de inzet van de mbo-scholen voor rekenen op enkele punten nader beschreven. Dit actieplan richt zich op de volgende vier punten:

 • Relevantie van rekenen voor het beroep.
 • Een rekenbewijs voor goede rekenaars.
 • Belang van rekenen voor een succesvolle onderwijsloopbaan.
 • Voldoende rekenexpertise in de school.

Daarnaast vraagt de MBO Raad naar ‘rekencontactpersonen’ om scholen tijdig te kunnen informeren over de acties uit het mbo-rekenplan en te kunnen reflecteren op de ontwikkelde producten. Voor deze contactpersonen zal in september een kennismakingsbijeenkomst worden georganiseerd.

De rekenagenda en overige bijlagen zijn hier te downloaden.

Vo-mbo rekenconferentie op 14 december 2016
De Steunpunten taal en rekenen mbo en vo organiseren op 14 december 2016 een gezamenlijke vo-mbo rekenconferentie bij het NBC in Nieuwegein. Het overkoepelende thema is de rekenagenda. Zet deze datum vast in uw agenda!