Diplomering mbo naar aanleiding van de aangenomen moties rekenen

De bewindspersonen hebben op 22 oktober 2015 een nieuwe brief over rekenen aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarover vindt u hier meer informatie. Dit heeft voor het centraal examen rekenen en de diplomering de volgende gevolgen.

Centraal examen rekenen mbo telt nog niet mee
Zoals eerder bepaald, wordt het centraal examen rekenen ingevoerd in het mbo. Dit betekent dat alle studenten in het mbo een centraal examen rekenen moeten maken. In mbo-4 moet dat vanaf dit studiejaar en in de entreeopleiding, mbo-2 en mbo-3 met ingang van het studiejaar 2016-2017. Het resultaat voor het centraal examen rekenen telt de komende jaren echter nog niet mee voor het behalen van een diploma, maar wordt wel vermeld op de resultatenlijst bij het diploma.

Vooruitlopen op het wijzigingsbesluit
Bovenstaande wijziging moet nog worden vastgelegd in het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB. De wijziging zal terugwerken tot en met 1 augustus 2015, maar het wijzigingsbesluit is nu nog niet gepubliceerd. Scholen kunnen vooruitlopend op de publicatie van het wijzigingsbesluit alvast uitgaan van de lijn van de brief aan de Tweede Kamer van 22 oktober. Dit betekent dat het afleggen van het centraal examen voor rekenen voorlopig voldoende is voor het behalen van het diploma. Als een student hiernaast ook aan de overige voorwaarden voor diplomering heeft voldaan, kan de examencommissie dus besluiten tot het uitreiken van het diploma.

Diplomeren op basis van de pilotexamens
Op dit moment kan op basis van het pilotexamen dat is afgelegd in het studiejaar voorafgaand aan het eerste jaar van centrale examinering, een vrijstelling worden verkregen voor het centraal examen binnen dezelfde beroepsopleiding. Dit kan alleen als voor dit pilotexamen minimaal een 6 is behaald. Met het bovengenoemde wijzigingsbesluit wordt uitsluitend voor rekenen de verplichting van minimaal een 6 losgelaten. Dat betekent dus dat studenten in het mbo-4 op basis van een vorig studiejaar afgelegd pilotexamen rekenen, ongeacht het resultaat daarvoor, het diploma kunnen behalen. Voor mbo-3 kan dat volgend studiejaar, op basis van een in dit studiejaar afgelegd pilotexamen, als verder aan alle voorwaarden is voldaan. Ook hiervoor kunnen scholen, vooruitlopend op de publicatie van het wijzigingsbesluit, alvast uitgaan van deze lijn.