Nieuwe brief van bewindslieden OCW aan Tweede Kamer

Op dinsdag 6 oktober 2015 hebben staatssecretaris Dekker en minister Bussemaker een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het rekenonderwijs en het rekenexamen. Dezelfde week vond hierover een debat plaats in de Tweede Kamer. Tijdens het debat zijn moties ingediend, waarover op 13 oktober in de Tweede Kamer is gestemd. De bewindspersonen hebben op 22 oktober een nieuwe brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Hieronder vindt u wat de belangrijkste gevolgen daarvan zijn voor de regelgeving.

De rekentoets in het voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs telt het resultaat van de rekentoets voor vmbo- en havo-leerlingen nog niet mee voor het behalen van een diploma, maar wordt dit resultaat wel vermeld op de cijferlijst bij het diploma. Het moment waarop het cijfer van de rekentoets in vmbo en havo gaat meetellen voor het diploma zal worden bepaald aan de hand van de resultaten. Alleen voor vwo-leerlingen telt de rekentoets reeds dit schooljaar mee voor het behalen van een diploma.

Rekenexamen mbo telt nog niet mee
Alle studenten in het middelbaar beroepsonderwijs maken een rekenexamen zoals eerder bepaald. Dat betekent in mbo-4 vanaf dit studiejaar en in de entreeopleiding, mbo-2 en mbo-3 met ingang van het studiejaar 2016-2017. Het resultaat van het rekenexamen telt de komende jaren nog niet mee voor het behalen van een diploma, maar wordt wel vermeld op de resultatenlijst bij het diploma.
Voor mbo-studenten telt het rekenexamen pas mee voor diplomering zodra de resultaten van de rekentoets in het voortgezet onderwijs voor alle leerlingen mee hebben geteld voor het behalen van het diploma. Dit zal voor het mbo ongeveer vier jaar zijn na het voor de eerste keer meetellen van de resultaten in het gehele vmbo en havo.

Doorstromen naar hoger onderwijs
Voor studenten die na het mbo willen doorstuderen aan het hoger beroepsonderwijs (hbo) komen er vooralsnog geen doorstroombeperkingen op basis van het resultaat van het rekenexamen. Dit geldt ook voor studenten die willen doorstuderen aan de pabo.

Meer informatie
Het Steunpunt taal en rekenen mbo heeft een servicedocument gemaakt behorende bij de brief van 22 oktober. In dit document wordt u nader ge´nformeerd over de consequenties van deze ontwikkelingen voor uw instelling. Het servicedocument gaat ook in op een aantal veelgestelde vragen.

Via deze link vindt u een flyer die u eventueel kunt gebruiken om uw studenten te informeren over het rekenonderwijs en het rekenexamen. Ook in de jaarlijkse brief van de minister over studeren in het hoger onderwijs is een passage over de rekentoets opgenomen. Deze brief informeert examenkandidaten mbo-4 over de zaken die ze moeten regelen voordat ze kunnen starten met een studie.