Brief stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen, 6 oktober 2015

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker hebben op 6 oktober, zoals in de zevende voortgangsrapportage over de referentieniveaus van 25 juni aangekondigd, een brief aan de Tweede Kamer gezonden over taal en rekenen. In de brief heeft het kabinet aangekondigd het centraal examen rekenen op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) voorlopig niet mee te laten tellen voor het behalen van het diploma. De brief vindt u hier.

Bijlagen
Bijlagen bij de brief zijn:

  • Overige stand van zaken taal en rekenen
  • Rapportage taal en rekenen 2014-2015 van het CvTE
  • Brief opvolging aanbevelingen commissie Bosker
  • Eindrapportage Intensiveringstraject rekenen vo eerste tranche, Steunpunt taal en rekenen vo
  • Rapportage derde ronde intensiveringsgesprekken mbo, Steunpunt taal en rekenen mbo
  • Rapport rekentour JOB

Debat
Naar aanleiding van de brief heeft op 7 oktober een debat plaatsgevonden in de Tweede Kamer. Tijdens dit debat bleek dat een Kamermeerderheid vindt dat het rekenonderwijs op de havo, het vmbo en het mbo nog niet voldoende op orde is om het rekenexamen dit jaar mee te laten tellen voor het behalen van een diploma. Dat zou betekenen dat leerlingen in het vo en het mbo het rekenexamen de komende jaren gewoon blijven maken, maar dat de uitslag in het lopende schooljaar alleen op het vwo meetelt voor het behalen van een diploma. Voor het vmbo, de havo en het mbo telt het resultaat nog niet mee voor het behalen van een diploma, maar wordt het cijfer wel vermeld op de resultatenlijst.

Moties en stemming
Tijdens het debat is een aantal moties ingediend. Hierover vindt komende dinsdag 13 oktober stemming plaats in de Tweede Kamer. Pas nadat de stemming heeft plaatsgevonden zijn de maatregelen definitief. Zo spoedig mogelijk daarna ontvangt u van het Steunpunt Taal en Rekenen mbo het servicedocument, waarmee u volledig wordt ge´nformeerd over wat dit betekent voor de rekenexamens binnen uw instelling. Ook over het in de brief genoemde actieplan rekenonderwijs mbo volgt zo spoedig mogelijk nadere informatie.

Goed rekenonderwijs
In het debat werd het belang van goed rekenonderwijs door alle partijen erkend. De scholen kunnen ook in 2016 rekenen op de ondersteuning vanuit de Steunpunten taal en rekenen.

Reactie MBO Raad
De MBO Raad heeft gereageerd op de kamerbrief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker. De reactie vindt u hier.