Reactie MBO Raad op maatregelen commissie Steur

Nog geen duidelijkheid over hoe rekenen meetelt in slaag/zak-regeling
Op 17 december stuurden de bewindspersonen een brief over de invoering van de referentieniveaus naar de Tweede Kamer. In deze brief kondigden zij maatregelen aan die ertoe moeten leiden dat het meetellen van rekenen voor het diploma op een verantwoorde manier kan gebeuren.

Onrust over werken met vaardigheidsscores
Een belangrijke maatregel is dat in de eerste vier invoeringsjaren gewerkt gaat worden met een vaardigheidsscore in plaats van een cijfer. Deze vaardigheidsscore loopt geleidelijk op naar het niveau behorend bij een 5,5.
De aankondiging van deze maatregel leidde tot veel onrust bij mbo-scholen. Scholen vinden dat deze maatregel zeer foutgevoelig is en moeilijk uit te leggen aan studenten en ouders. Daarnaast signaleren de scholen dat deze maatregelen de haalbaarheid van rekenen niet vergroot. Ze leiden ertoe dat alle studenten een 6 moeten halen voor rekenen en dat de mogelijkheid van compenseren met Nederlands vervalt. De scholen zijn bang dat dit alles bij de implementatie de aandacht afleidt van het doel: goed rekenonderwijs.

Voorstel namens mbo-scholen
Daarom vroegen de MBO Raad en NRTO hier op 13 februari 2015 aandacht voor bij de bewindspersonen. Vervolgens hebben wij op basis van input vanuit de scholen voorgesteld om de maatregelen uit de brief aan te passen, maar wel recht te doen aan de strekking ervan. Hierover is afgelopen week een brief naar de minister en staatssecretaris gestuurd. Kort gezegd stellen we voor om te blijven werken met cijfers en de al eerder gecommuniceerde slaag/zak-regeling, maar wel met behoud van het vangnet.

Onduidelijkheid
In mbo-4 telt rekenen vanaf schooljaar 2015-2016 voor het eerst mee voor diplomering.
Voor scholen en studenten is nog niet duidelijk hoe rekenen nu precies gaat meetellen. Hier komen bij het Steunpunt taal en rekenen en bij de sectorraden veel vragen over.

Momenteel werkt OCW aan de aanpassing van het Examen- en Kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB om onder andere het gebruik van vaardigheidsscores vast te leggen. Hierover heeft in februari een internetconsultatie plaatsgevonden. Of het voorstel van de mbo-scholen door de bewindspersonen wordt overgenomen weten we nog niet, maar als dat zo is dan heeft dit ook gevolgen voor de aanpassing van het Examen- en kwalificatiebesluit. Zolang niet bekend is of het voorstel van de mbo-scholen wordt overgenomen door de bewindslieden, kan er geen duidelijkheid worden gegeven

MBO Raad, Servicepunt examinering mbo en Steunpunt taal en rekenen mbo hebben in samenspraak met OCW een tekst gemaakt die scholen kunnen gebruiken in de OER. De strekking van deze tekst is, dat studenten die minimaal een 6 voor de generieke onderdelen halen in ieder geval voldoen aan de eisen voor deze vakken. Voor rekenen kan dit worden gelezen als de vaardigheidsscore die hoort bij een 6.

Verder doen de sectorraden in overleg met OCW er alles aan om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen voor de scholen.

Bijlagen:

  • Brief MBO Raad, 13 februari 2015, randvoorwaarden goed rekenonderwijs. Klik hier toon HTML-versie van het document voor het downloaden van het document.
  • Brief MBO Raad, 7 april 2015, voorstel maatregelen commissie Steur. Klik hier voor het downloaden van het document.
  • Voorstel MBO Raad, maatregelen commissie Steur. Klik hier voor het downloaden van het document.