Gebruik rekenkaarten en voorbeeldformat dossier dyscalculie

Informatie over het gebruik van rekenkaarten bij de rekenexamens en een voorbeeldformat voor een dossier.

Gebruik rekenkaarten bij de (pilot)examens rekenen
Bij de rekentoets vo en het examen rekenen mbo is de rekenkaart toegestaan, zoals vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Dit betekent dat de rekenkaart gebruikt mag worden bij de ER-toets en het aangepaste ER-examen, en bij de reguliere toets en het reguliere examen als de kandidaat een geldige dyscalculieverklaring heeft. De school/instelling mag hierin kleine lay-outaanpassingen doorvoeren, zoals het veranderen van de volgorde van de tabellen of het weglaten van tabellen. De school/instelling kan ook didactische alternatieven aan het CvTE voorleggen.

In december komt het CvTE met een beperkte aanvulling op de rekenkaart, uitsluitend bestemd voor gebruik bij de ER-toetsen en -examens. De aanvulling zal betrekking hebben op tafelkaarten en het metrieke stelsel. Wij zullen u hierover later informeren.

Voorbeeld format voor een dossier
Het CvTE heeft een voorbeeld ontwikkeld van een dossier voor studenten met ernstige rekenproblemen en dyscalculie. Dit voorbeeld bevat de onderwerpen die in het dossier aan de orde moeten komen. Download het format.