Veldraadpleging centraal examen Engels

Het College voor Toetsen en Examens raadpleegt het onderwijsveld door middel van een digitale enquête over de conceptsyllabus Engels mbo-4. Hieronder leest u hoe u zich kunt aanmelden voor deze veldraadpleging.

Vanaf studiejaar 2017-2018 is een centraal examen Engels verplicht voor mbo-4 studenten. De invoering gaat stapsgewijs. Deze fasering is beschreven in het Implementatieplan Centraal examen Engels mbo.

Syllabus
Voor de opleidingen op niveau 4 is er in februari 2015 een eerste pre-pilotexamen. Daarna volgen er twee pilotjaren met afnames van pilotexamens gedurende meerdere afnameperiodes per studiejaar. Voor de pilotjaren is een conceptsyllabus geredigeerd. In deze syllabus wordt beschreven op welke manier de onderdelen lezen en luisteren (beide op B1-niveau) geëxamineerd kunnen worden in een centraal examen Engels mbo-4.

Veldraadpleging
Voordat deze conceptsyllabus wordt gepubliceerd, vindt er eerst een veldraadpleging plaats. Dat gebeurt via een digitale enquête. Deelnemers aan de veldraadpleging kunnen de conceptsyllabus downloaden en bestuderen. Daarna kunnen ze tot 7 december 2014 hun mening geven over de conceptsyllabus. De resultaten van de enquête worden in januari 2015 verwerkt. De syllabus zal begin februari 2015 gepubliceerd worden op www.examenbladmbo.nl.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de raadpleging via het aanmeldformulier op de website van het College voor Toetsen en Examens (CvTE).