Normering van de centrale examens Nederlands in het vo in 2015

Het College voor Toetsen en Examens (nu het CvTE, eerder het CvE) heeft op 24 september via examenblad.nl een brief verspreid over de gevolgen van de invoering van de referentieniveaus taal voor de normering van de centrale examens Nederlands 2015.

Kort samengevat luidt de boodschap uit de brief:

  • de hoogte van de lat in de CE's Nederlands havo, vmbo-gl/tl en vmbo-kb verandert niet;
  • bij het CE Nederlands vwo wordt de lat 0,4 cijferpunt hoger gelegd;
  • bij het CE Nederlands BB wordt de lat 0,1 cijferpunt hoger gelegd.

Toelichting
Zoals aangekondigd in de brief van 14 augustus 2013 is onderzocht hoe de normering van de CE’s Nederlands 2014 er uit gezien zou hebben als de prestatieeis van de referentieniveaus gehanteerd zou zijn. Per schooltype kan daaruit de volgende conclusie getrokken worden:

Vmbo-bb
Om aan het referentieniveau 2F te voldoen zou de lat bij de CE’s Nederlands bb 1,1 cijferpunt hoger gelegd moeten worden. In de voortgangsrapportage taal en rekenen 2012 heeft de Staatssecretaris van OCW bepaald dat ook bij de examens van 2015 de normering van het CE Nederlands vmbo-bb onder 2F mag liggen. In lijn met de tijdelijke 1,0 cijferpunt soepeler normering voor bb bij de rekentoets 2F , zal de lat voor bb in 2015 ook bij Nederlands 1,0 cijferpunt lager liggen dan de 2F-lat.
Was deze prestatie-eis (‘1,0 cijferpunt soepeler dan 2F’) bij de normering van de CE’s van 2014 reeds in acht genomen, dan zouden alle N-termen voor Nederlands bb 0,1 lager geweest zijn.
Het landelijk gemiddeld CE-cijfer voor Nederlands 2014 was 6,5. Als toen al gewerkt zou zijn met een aanscherping van de prestatie-eis met 0,1 cijferpunt, zou dit 6,4 geweest zijn.
Evenals bij het vwo wordt er bij de normering van de CE’s vmbo-bb 2015 voor gezorgd dat eventuele vaardigheidsverschillen tussen de kandidaten van 2015 en 2014 zichtbaar zijn. Het is dus niet zo dat nu al gesteld kan worden dat het landelijk gemiddeld CE-cijfer voor Nederlands bb 0,1 cijferpunt lager zal liggen dan in 2014. Als de normering van de CE’s Nederlands bb in 2016 afwijkt van 2015 wordt u daarover uiterlijk over één jaar geďnformeerd.

Vmbo-kb, vmbo-gl/tl en havo
Geen verandering in prestatie-eisen. Voor deze schooltypen geldt dat bij de huidige centrale examinering het referentieniveau voldoende in acht wordt genomen. De N-termen voor de CE’s Nederlands kb, gl/tl en havo van 2015 en volgende zullen zó worden vastgesteld dat de prestatie-eisen hetzelfde blijven als in de examenjaren tot en met 2014.

Vwo
Voor het CE Nederlands vwo van het eerste tijdvak 2014 is een N-term van 1,3 vastgesteld. Met als resultaat een landelijk gemiddeld CE-cijfer van 6,5. Was de prestatie-eis van het referentieniveau 4F bij de normering van dit examen in acht genomen, dan zou een N-term van 0,9 zijn vastgesteld. Bij een N-term van 0,9 zouden de vwo’ers van 2014 voor Nederlands een gemiddeld CE-cijfer van 6,1 behaald hebben.
Voor de CE’s Nederlands vwo van 2015 legt het CvTE de lat op een hoogte die vergelijkbaar is met een N-term van 0,9 bij het eerste-tijdvak-CE van 2014. Dat betekent echter niet dat het gemiddelde CE-cijfer voor Nederlands vwo in 2015 automatisch op 6,1 uit zal komen. Na de recente strengere uitslagregels in 2012 en 2013, die eveneens vooraf bekend werden gemaakt, presteerden leerlingen immers ook beter.
De normeringssystematiek maakt zichtbaar in hoeverre de vwo-kandidaten van 2015 op het CE Nederlands vaardiger zijn dan de groep van 2014. Als dat het geval is, zal het gemiddelde CE-cijfer voor Nederlands boven de 6,1 liggen. Bij het bovenstaande zijn wij ervan uitgegaan dat de inhoudelijke veranderingen ten opzichte van 2014 op voorhand geen gevolgen hebben voor de hoogte van de N-termen. Mocht na de afname blijken dat dit anders ligt, dan zal het CvTE hier - zoals gebruikelijk is bij vernieuwingen - rekening mee houden bij de normering.

Download de volledige brief over dit onderwerp, met als bijlage de brief van 13 augustus 2013.