Voortgangsrapportage 2013-2014 en Advies cie Bosker naar TK

De voortgangsrapportage over de implementatie van de referentieniveaus Nederlands en rekenen is op vrijdag 13 juni naar de Tweede Kamer gestuurd. Bij de voortgangsrapportage zijn twee bijlagen gevoegd: de Tussenrapportage centraal ontwikkelde examens mbo en rekentoets vo 2013-2014 van het College voor Examens en de Rapportage Prestaties basisonderwijs taal en rekenen van Cito.

Advies commissie Bosker en startrapportages Steunpunten
Vooruitlopend op de voortgangsrapportage hebben minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW op 28 mei ook nog een aantal andere documenten naar de Tweede Kamer gestuurd:

  • Het advies van de commissie Bosker: 'Advies over de uitwerking van de referentieniveaus 2F en 3F voor rekenen in toetsen en examens'.
  • De startrapportage intensiveringsgesprekken rekenen, Steunpunt taal en rekenen mbo: 'Over rekenen gesproken'.
  • De startrapportage intensiveringsgesprekken rekenen met ruim 320 scholen, Steunpunt taal en reken vo: 'Rekenen op het vo'.

Onderstaand treft u deze documenten als download aan en tevens een linkje naar de berichtgeving op rijksoverheid.nl.

Download: