Protocol examinering auditief en communicatief beperkte leerlingen

Met het protocol 'Toetsen en examens in het vo en mbo voor auditief en communicatief
beperkte leerlingen/deelnemers' wil Siméa helderheid en eenduidigheid creëren voor vo- en mbo-leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking.

Vanwege hun beperking zijn deze leerlingen aangewezen op aanpassing van de omstandigheden bij afname van toetsen en examens, zonder daarbij het niveau aan te tasten. Het protocol biedt de mogelijkheid om in een vroeg stadium afspraken te maken over de noodzakelijke aanpassingen en deze schriftelijk vast te leggen.

Het protocol is ontwikkeld door ambulant begeleiders van de werkgroep VO-MBO Siméa in samenspraak met de cluster 2-scholen en diensten Ambulante Begeleiding. Overleg heeft plaatsgevonden met het ministerie van OCW, het College voor Examens, de ouderorganisaties en de MBO raad.

Download: Toetsen en examens in het vo en mbo voor auditief en communicatief
beperkte leerlingen/deelnemers
[pdf]