Startrapportage Intensiveringstraject rekenen verschenen

Op verzoek van de minister en de staatssecretaris van onderwijs voeren de Steunpunten taal en rekenen vo en mbo in de schooljaren 2013-14 en 2014-15 in vo- en mbo-scholen gesprekken over het rekenbeleid. In samenhang met de verschillen tussen beide sectoren hanteren we daarbij ook een verschillende aanpak. 

Gesprekken mbo-instellingen

Voor het mbo heeft het Steunpunt taal en rekenen mbo in de maanden september 2013 tot januari 2014 in nauwe samenwerking met MBO15 gesprekken gevoerd met vrijwel alle (bekostigde) mbo-instellingen om de stand van zaken op het gebied van de realisatie van het rekenbeleid in het mbo in kaart te brengen. Met medeweten van de besturen hebben de gesprekken plaatsgevonden met mensen die vanuit verschillende functies dagelijks aan het werk zijn om het rekenbeleid op een gewetensvolle wijze vorm en inhoud te geven, zoals rekenco÷rdinatoren of –coaches, rekendocenten en lijnverantwoordelijke directeuren. De bevindingen uit die gesprekken zijn beschreven in de startrapportage ‘Over rekenen gesproken’. De bevindingen zijn aanleiding tot aanbevelingen aan de minister en aan de mbo-scholen.