Intensiveringstraject rekenen

 


Update 15 juni 2015: Reactie minister op vervolgrapportage intensiveringstraject
In onderstaande link vindt u de reactie van de minister op de vervolgrapportage van het intensiveringstraject rekenen. De rapportage ondersteunt het beleid zoals ook beschreven is in de brief van 17 december 2014 van de minister aan de Tweede Kamer. De aanbevelingen in de rapportage zijn in z'n geheel overgenomen.
Brief OCW over vervolgrapportage intensiveringstraject.


Update 20 januari 2015: Rapportage ‘Over rekenen gesproken, het vervolg’
In het najaar van 2014 heeft de tweede ronde gesprekken plaatsgevonden in het kader van het Intensiveringstraject rekenen. Op basis van deze gesprekken met alle bekostigde mbo-instellingen is de rapportage ‘Over rekenen gesproken, het vervolg’ verschenen. In deze rapportage vindt u een overzicht van de bevindingen. Ook worden weer aanbevelingen gedaan aan de scholen en aan de minister.

U kunt de rapportage hier downloaden (pdf).


Update 6 oktober 2014: Opbrengsten etalegeconferentie 'Over rekenen gesproken'

Op 25 september 2014 heeft de etalageconferentie 'Over rekenen gesproken' plaatsgevonden. Tijdens deze conferentie heeft een groot aantal docenten een presentatie gehouden over hun rekenpraktijk. De powerpoints van deze presentaties zijn te downloaden via: http://steunpuntacademie.nl/opbrengsten/2014/etalageconferentie.

Meesters in de rekenles
Tijdens de rekengesprekken die zijn gevoerd met de mbo-instellingen bleek dat studenten bij een aantal opleidingen significant beter scoorden dan het landelijke gemiddelde. De docenten van een aantal van deze opleidingen zijn gefilmd. Zij laten op inspirerende wijze zien hoe zij de rekenles aanpakken. De filmpjes zijn hieronder te vinden. U kunt ze ook bekijken op Leraar24.

ROC Mondriaan – Said Haddouch
ROC Ter Aa – Hans van Riet
SVO – Marianne Haak

        Said Haddouch

 

         Hans van Riet

      Marianne Haak 


Update 1 mei 2014: Reactie minister op startrapportage 'Over rekenen gesproken'
De minister heeft een reactie gegeven op de startrapportage ‘Over rekenen gesproken’. Daarin geeft zij aan dat ze bij het bepalen van de vervolgstappen de aanbevelingen uit de startrapportage ter harte zal nemen. De vervolgstappen zullen worden beschreven in de voortgangsrapportage die, naar verwachting, nog voor de zomer naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd. Ook de bevindingen van de rekengesprekken in het vo en de aanbevelingen van de Commissie rekentoetsen en –examens zullen hierin worden betrokken.

Download: Reactie minister op startrapportage ‘Over rekenen gesproken’


Update 10 april 2014: Interessante rekenpraktijken
Het Steunpunt heeft met mbo-instellingen gesprekken gevoerd in het kader van het intensiveringstraject rekenen mbo. Tijdens die gesprekken hebben scholen regelmatig voorbeelden aangedragen van hoe ze hun rekenbeleid hebben vormgegeven. Vaak zijn dit voorbeelden, die ook voor andere scholen inspirerend en motiverend zouden kunnen zijn. Daarom heeft het Steunpunt aan deze mbo-instellingen gevraagd om een korte samenvatting te geven van deze interessante rekenpraktijken en hier – waar mogelijk – een product bij te leveren. Dit heeft geleid tot een uitgebreide verzameling rekenpraktijken. Bij elk voorbeeld is steeds de naam van de contactpersoon van de school vermeld, zodat u bij verdere vragen contact op kunt nemen. Lees meer


Update 9 april 2014: Vooraankondiging etalageconferentie 'Over rekenen gesproken'
Tijdens de conferentie 'Over rekenen gesproken' worden goede voorbeelden gedeeld uit de eerste ronde gesprekken met mbo-instellingen. Bezoekers kunnen zo ideeŰn op doen en bespreken. Kortom: er zal veel te halen zijn voor rekendocenten, co÷rdinatoren, beleidsmedewerkers, managers en iedereen die zich verder bezighoudt met het rekenonderwijs in het mbo. Lees meer


Update 25 februari 2014: Startrapportage 'Over rekenen gesproken'
Voor het mbo heeft het Steunpunt taal en rekenen mbo in de maanden september 2013 tot januari 2014 in nauwe samenwerking met MBO15 gesprekken gevoerd met vrijwel alle (bekostigde) mbo-instellingen. De bevindingen uit die gesprekken zijn beschreven in de startrapportage ‘Over rekenen gesproken’. De bevindingen zijn aanleiding tot aanbevelingen aan de minister en aan de mbo-scholen. Download: Startrapportage 'Over rekenen gesproken'. Lees meer


Achtergrond

Zoals vermeld in de voortgangsrapportage van 26 september heeft het ministerie van OCW de Steunpunten vo en mbo opdracht gegeven een intensiveringstraject rekenen te starten. Dit naar aanleiding van de tegenvallende resultaten op de pilot rekentoets in het vo en de examenresultaten in het mbo.

Bezoek
Voor het mbo bestaat dit tweejarige intensiveringstraject uit maximaal drie bezoeken aan alle bekostigde mbo-instellingen. Tijdens de bezoeken worden gesprekken gevoerd over het rekenonderwijs van de school. De bedoeling is om de ervaringen met, en de resultaten van het rekenbeleid te bespreken en daarop gezamenlijk te reflecteren. De gesprekken vervullen ook een rol in de radarfunctie van het Steunpunt: tezamen geven ze een beeld van de ontwikkelingen in scholen en bieden ze de mogelijkheid te signaleren waaraan in de scholen behoefte is.

Brief
Per brief van 23 oktober 2013 van het ministerie van OCW zijn de instellingen nader ge´nformeerd over de gesprekken. In het eerste gesprek, dat gevoerd wordt met direct betrokkenen bij het rekenonderwijs (zoals rekenco÷rdinatoren en verantwoordelijke managers), is het implementatieplan taal en rekenen het uitgangspunt, aangevuld met de passages daarover in de jaarverslagen en gekoppeld aan de resultaten op de pilotexamens.