Informatiebrochure Kaders rekentoets vo 2013

De brochure 'Kaders rekentoets VO 2013' van het College voor Examens informeert het vo over de pilotrekentoetsen van 2013 en welke stappen daarbij genomen moeten worden.

Op 19 december 2012 zonden de minister en de staatssecretaris van OCW een brief aan de Tweede Kamer (onderwerp: Voortgangsrapportage implementatie referentiekader taal en rekenen). In deze brief staat dat de rekentoets tot 2015-2016 nog geen deel uitmaakt van de slaag-/zakregeling.

Leerlingen die in 2013-2014 of in 2014-2015 hun opleiding afronden, kunnen niet zakken vanwege een laag cijfer voor de rekentoets. Wel moeten zij een rekentoets afleggen en komt het cijfer voor de rekentoets op de cijferlijst bij het diploma, zodat het vervolgonderwijs weet waar een leerling staat en de leerling wordt gestimuleerd om goed te presteren. Deze brief was voor het CvE een van de aanleidingen om in januari 2013 versie 1 van deze informatiebrochure te vervangen door versie 2.

Over het vmbo staat in de brief van 19 december dat de prestatie-eisen voor GL/TL hoger zullen zijn dan voor KB en voor KB weer hoger dan voor BB. De nadere uitwerking voor de rekentoets VO van dit maatwerk is nu opgenomen in versie 3 (maart 2013, hoofdstuk 5).

U kunt de nieuwe versie van de brochure downloaden op de website van Steunpunt taal en rekenen vo.