Nieuwe versie Handboek COE

Het College voor Examens heeft een nieuwe versie van het Handboek COE 2012- 2013 (versie 4) gepubliceerd. De nieuwe versie van het Handboek COE en de meest recente versie van de Activiteitenplanning (versie 2) zijn te vinden op de website van Cito (op de pagina's '3F Pilot Nederlandse taal en rekenen' en '2F Pilot Nederlandse taal en rekenen).

Naar aanleiding van de brief van de OCW-bewindslieden aan de Tweede Kamer betreffende de Voortgangsrapportage implementatie referentiekader taal en rekenen (19 december 2012) is het Handboek op enkele punten herzien. Deze zijn in de nieuwe versie van het Handboek COE geel gearceerd.

Hieronder is e.e.a. op een rijtje gezet:

1. In de brief van 19-12-12 jl. hebben de minister en staatssecretaris van OCW aangekondigd dat de pilotfase voor de COE’s mbo verlengd wordt. Dit betekent aanpassingen in het schema van de implementatiefase. Het CvE vindt het belangrijk om instellingen erop te wijzen dat de noodzaak om op te schalen blijft bestaan.

In de pilotfase moet ervaring opgedaan worden op de volgende punten:

  • opschaling naar realistische studentaantallen per afnameperiode;
  • logistiek en organisatie van herkansingen;
  • examinering van kandidaten met een beperking.

De ervaringen die zijn opgedaan in 2012-2013 kunnen worden benut voor de generale repetitie in 2013-2014, zodat in 2014-2015 de afname van de COE’s vlekkeloos kan verlopen.

Het CvE raadt de instellingen aan om studenten die in pilots van 2012-2013 een onvoldoende behalen herkansingen aan te bieden. Zo kan kan de onderwijsinstelling voldoende ervaring opdoen met realistische studentaantallen en met de organisatie van herkansingen.

De verplichting om examens af te nemen gebaseerd op de referentieniveaus, blijft onverkort bestaan. Indien de instelling een aantal studenten niet wil laten deelnemen aan pilotexamens moet de instelling een (ander) instellingsexamen inzetten voor meting van het vereiste referentieniveau. Studenten kunnen zelf niet besluiten wel of niet deel te nemen aan de pilotexamens.

2. Er zijn data toegevoegd waarop er terugkoppeling plaats zal vinden door Cito over FT-metingen (tot begin april 2013). Ook de formulering wat er gemeten wordt bij deze FT-meting is gepreciseerd.

3. De bereikbaarheid van de ICT-examenhelpdesk van Cito is gewijzigd. Tijdens de afname in periode 4 gelden aangepaste tijden van bereikbaarheid.

4. De mogelijkheden om kandidaten in periode 4 (2012-2013) een pilotexamen rekenen af te laten leggen met gebruik van eigen rekenmachine zijn enigszins verruimd.