Standaarden en eindtermen volwasseneneducatie op basis van de Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

Het ministerie van OCW heeft het Steunpunt volwasseneneducatie gevraagd zorg te dragen voor een advies over de eindtermen Nederlandse taal en rekenen en ict-vaardigheden op 1F en 2F.
 
In opdracht van het Steunpunt heeft CINOP de eindtermen ontwikkeld. Naast de eindtermen taal en rekenen conform het Referentiekader Nederlandse taal en rekenen zijn er standaarden ontwikkeld voor een ‘instroomniveau’ op weg naar 1F. De definitieve versie is in juni aangeboden aan de minister.
 
De bedoeling is om de eindtermen Nederlandse taal en rekenen ve 1F en 2F bij ministeriŽle regeling vast te stellen. Wanneer dit precies zal gebeuren hangt mede af van het verloop van de parlementaire behandeling van het voorstel tot wijziging van de wetgeving inzake vavo en overige educatie. De minister van OCW beoogt wijziging van wet- en regelgeving per 1-1-2013.
 
Zodat u zich vast een beeld kunt vormen van de uitwerking van het Referentiekader voor de volwasseneneducatie kunt u het nog niet vastgestelde Advies Standaarden en eindtermen ve downloaden. Zodra de eindtermen zijn vastgesteld ontvangt u hierover bericht. Een vervolg in de vorm van een handreiking en uitwerking met daaraan gekoppeld materialen etc. is in voorbereiding.