Implementatie algemeen

Hier vindt u algemene informatie rondom de implementatie van centale examens taal en rekenen. Voor actuele informatie zie: www.examenbladmbo.nl.

 


Nieuwe syllabus Nederlands 2F

03/09/2018 Voor Nederlands 2F is de nieuwe syllabus vastgesteld. Deze wordt van kracht op 1 augustus 2019. De syllabus is te vinden op Examenblad mbo, jaarring 2019-2020, op de pagina Nederlands 2F. Op examenblad mbo staat ook de syllabus Nederlands 3F, op de pagina Nederlands 3F. Deze syllabus is van kracht sinds 1 augustus 2018.


Rapportage referentieniveaus 2016-2017

 

02/01/2018 Vlak voor kerst heeft de minister een brief aan de Tweede Kamer geschreven met als bijlage de rapportage van het CvTE over de centrale examens. Lees meer...


Addendum ER bij syllabus rekenen 2F en 3F gepubliceerd

8/11/2016 Op 24 oktober 2016 is de regeling gepubliceerd in de Staatscourant waarmee het Addendum ER bij de syllabus rekenen 2F en 3F voor vo en mbo is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en goedgekeurd door de minister en staatssecretaris. Het addendum is geplaatst op Examenbladmbo.nl. Het addendum is per 25 oktober 2016 van kracht.

> Addendum ER op Examenbladmbo.nl

Achtergrond
Om de vorm en inhoud van het rekenexamen ER toe te lichten is er op verzoek van het ministerie van OCW eind 2015 door het CvTE een syllabuscommissie ER ingesteld om een aanvulling bij de syllabus rekenen te ontwikkelen. Aan de reeds bestaande Syllabus Rekenen 2F en 3F voor vo en mbo is het Addendum ER toegevoegd. In dit addendum wordt beschreven op welke wijze aanpassingen worden gedaan bij rekenexamens voor studenten met ernstige rekenproblemen en hoe het rekenexamen ER tot stand komt.

Het Addendum ER is net als de Syllabus rekenen bedoeld voor docenten in vo en mbo, rekenco÷rdinatoren, uitgevers, (na)scholers en opleiders, toetsconstructeurs, en andere ge´nteresseerden.

Brochure
Het CvTE heeft een brochure 'Centraal rekenexamen ER mbo studiejaar 2016-2017' ontwikkeld.

> Download de brochure


Nieuwe handreikingen rekenen 2F en 3F beschikbaar

18/10/2016 De handreikingen rekenen 2F en 3F geven inzicht in hoe kandidaten geantwoord hebben op recente vo-rekentoetsen en mbo-rekenexamens. De nadruk ligt op de nieuwe opgavetypen die worden gebruikt sinds de invoering van de nieuwe syllabus rekenen 2F en 3F. Daarnaast wordt een aantal moeilijke opgaven besproken. Lees meer...


Informatiebijeenkomst CvTE over centrale examens in 2016-2017

8/9/2016 In deze powerpoint vindt u alle informatie die in de bijeenkomst van 7 september is besproken.


Nieuwe syllabi Nederlandse taal 2F en 3F

27/5/2016 Er zijn nieuwe syllabi voor Nederlandse taal 2F en 3F vastgesteld. In deze nieuwe syllabi is op verzoek van het veld de explicitering toegevoegd van het aandeel van lezen en (kijk)luisteren in de centrale examens. Deze toevoeging beschrijft de huidige praktijk en is dus geen wijziging in de inhoud van hetgeen geŰxamineerd wordt. De regeling waarmee de syllabi worden vastgesteld is op 18 mei jl. gepubliceerd in de Staatscourant.

De nieuwe syllabi gelden vanaf 1 augustus 2016 en zijn te vinden op de examenpagina’s op Examenbladmbo.nl, onder de jaarring 2016-2017.


Publicatie addendum 2A en voorbeeldexamen 2A

19/5/2016 Op 18 mei 2016 is in de Staatscourant de regeling gepubliceerd waarmee het ‘Addendum 2A bij de syllabus rekenen 2F en 3F voor vo en mbo’ is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en goedgekeurd door de minister en staatssecretaris. Het addendum is geplaatst op examenbladmbo.nl en wordt van kracht op 1 augustus 2016. Lees meer...


Servicedocument rekenexamens

21/4/2015 Het Steunpunt taal en rekenen mbo heeft een servicedocument gemaakt waarin een overzicht wordt gegeven van de verschillende centrale rekenexamens die op dit moment kunnen worden afgenomen. Het servicedocument bevat ook overzicht van de herkansingsmogelijkheden.

> Download het Servicedocument rekenexamens [pdf]


Handreiking centrale examens Nederlands 2F en 3F

Op Examenbladmbo.nl is informatie te vinden over de verschillende taal- en rekenexamens die er zijn. Het betreft informatie over de syllabus, handreikingen, voorbeeldexamens en afnamemomenten. Filter rechtsboven op het schooljaar waarvan u de informatie wilt zien.


ER-examen

Op Examenbladmbo.nl is informatie te vinden over de ER-examens. Het betreft informatie over het aangepaste examen, hulpmiddelen en afnamecondities, een voorlichtingsbrochure en informatie over de rekenkaart. Filter rechtsboven op het schooljaar waarvan u de informatie wilt zien.


Veldraadpleging addendum ER bij syllabus rekenen

29/3/2016 Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) raadpleegt het onderwijsveld over het concept addendum ER (Ernstige Rekenproblemen) bij de syllabus rekenen. Van 29 maart tot en met 13 april 2016 kunnen docenten, rekenexperts en andere belanghebbenden hierover via een digitale veldraadpleging hun mening geven. Lees meer...


Rekenexamen ER: informatie over het mondeling

04/01/2016 Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft nieuwe informatie gepubliceerd over het rekenexamen ER. Voor de student voor wie de wijze van afname van het digitale rekenexamen ER niet passend is, bijvoorbeeld vanwege rekenangst, is het vanaf dit studiejaar mogelijk om het rekenexamen ER mondeling af te leggen. Het mondelinge rekenexamen ER kan slechts worden aangeboden als een aangepaste afname die geldt als de laatste afname van het rekenexamen die aan de student wordt geboden volgens de richtlijnen van de instelling. Het is dus geen extra kans.

Meer informatie over deze optie vindt u op de pagina over het rekenexamen ER.


Veldraadpleging concept addendum 2A bij Syllabus rekenen

09/11/2015 Het College voor Toetsen en Examens raadpleegde het onderwijsveld van 9 tot en met 29 november 2015 over het addendum 2A bij de 'Syllabus rekenen 2F en 3F voor vo en mbo'. Lees meer...


Syllabus rekenen 2F en 3F voor vo en mbo

25/06/2015 Op 25 juni hebben de minister en staatssecretaris de regeling vastgesteld waarmee het College voor Toetsen en Examens de syllabus rekenen 2F en 3F voor vo en mbo heeft goedgekeurd. Lees meer...


Antwoordenanalyse rekentoets 2F en 3F voortgezet onderwijs

10/04/2015 Net als vorig jaar heeft Cito ook dit jaar weer een analyse gemaakt van de antwoorden die de leerlingen in het vo hebben gegeven op de rekentoetsen 2F en 3F. Deze analyses zijn gemaakt op basis van de voorbeeldtoetsen van 2014. Lees meer...


Opbrengsten netwerkbijeenkomst examensecretarissen

13/11/2014 Hieronder vindt u een aantal presentaties van de netwerkbijeenkomst van 10 november 2014 over dyscalculie voor de examensecretarissen en zorgco÷rdinatoren.


Normering van de centrale examens Nederlands in het vo in 2015

8/10/2014 Het College voor Toetsen en Examens (nu het CvTE, eerder het CvE) heeft op 24 september via examenblad.nl een brief verspreid over de gevolgen van de invoering van de referentieniveaus taal voor de normering van de centrale examens Nederlands 2015. Lees meer...


Publicatie ‘Taal en rekenen: van CE tot beroepsspecifieke examens’

9/9/2014 Het Servicepunt Examinering mbo heeft een publicatie gemaakt naar aanleiding van de leg-uit-bijeenkomst van 3 juni jl. voor contactpersonen over beroepsgerichte examinering van taal- en rekenonderwijs. De bijeenkomst werd voorbereid samen met het Steunpunt Taal & Rekenen mbo, het College voor Toetsen en Examens, de Inspectie van het Onderwijs en het ministerie van OCW. Lees meer... 


Commissie verantwoorde invoering rekentoets

1/9/2014 De bewindspersonen van het ministerie van OCW hebben op 13 juni 2014 in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat een kleine groep externe deskundigen gevraagd zal worden een advies voor een tijdelijke maatregel uit te brengen om te voorkomen dat leerlingen de dupe worden van rekenonderwijs dat nog niet op orde is. Lees meer...


Regeling Examenprotocol centrale examinering mbo

15/08/2014 Op 17 juni 2014 is de wettelijke regeling gepubliceerd betreffende het examenprotocol voor de centrale examens Nederlands en rekenen in het mbo. Deze regeling zal vanaf 1 september beschikbaar zijn op www.examenbladmbo.nl.


Advies cie Bosker, startrapportages Steunpunten naar Kamer

02/06/2014 Vooruitlopend op de voortgangsrapportage invoering referentieniveaus taal en rekenen heeft staatssecretaris Sander Dekker op 28 mei het advies van de commissie Bosker en de startrapportages van de Steunpunten taal en rekenen mbo en vo naar de Tweede Kamer gestuurd. Lees verder


Protocol examinering auditief en communicatief beperkte leerlingen

13/3/2014 Helderheid en eenduidigheid vo- en mbo-leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Lees verder


CvTE-brochure: Special Needs Special

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft een brochure uitgebracht over de regelgeving bij de centrale examinering van studenten met een beperking. Deze Special Needs Special is een jaarlijks verschijnende brochure. Op grond van ervaringen kunnen praktische en logistieke zaken jaarlijks worden aangepast.

> Download: Special Needs Special [pdf]


Toetsspecial: Normering met een vaardigheidsschaal

10/4/2013 Zoals gebruikelijk bij examens, worden bij de centrale rekentoets voor het voortgezet onderwijs en de centraal ontwikkelde examens taal en rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs cijfers toegekend. Deze cijfers worden bepaald volgens de methode 'normering met een vaardigheidsschaal'.

Met een toetsspecial worden docenten en andere betrokkenen ge´nformeerd over de normeringssystematiek bij de centrale rekentoets (vo) en bij de centraal ontwikkelde examens taal en rekenen (mbo).


Referentiesets taal en rekenen

10/1/2013 Het is belangrijk dat in de toetsen en examens de eisen van de referentieniveaus voor alle leerlingen en studenten gelijk zijn, ongeacht het schooltype dat zij volgen. Op die manier kan de doorlopende leerlijn tussen de schooltypen worden gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken voert Cito – onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens en in opdracht van het ministerie van OCW – een vergelijkingsonderzoek uit onder de naam Referentiesets. Meer informatie is te vinden op www.referentiesets.nl.