Cito publiceert studieboek over toetsen en examineren

Samen met opleiders van lerarenopleidingen heeft Cito het boek Toetsen op School ontwikkeld. Het studieboek is bedoeld voor studenten van lerarenopleidingen en docenten die in de praktijk werkzaam zijn. Toetsen op School kan direct in de dagelijkse onderwijspraktijk worden toegepast.

Praktische handleiding voor het maken van goede toetsen
Toetsen op School gaat over de ontwikkeling, het gebruik en de kwaliteit van toetsen als instrument om de prestaties van leerlingen, docenten, scholen en onderwijssystemen te beoordelen en op basis daarvan beslissingen te nemen.
Het boek behandelt in tien hoofdstukken het doel en de inhoud van toetsen, de betrouwbaarheid en validiteit van toetsscores, het vinden van informatie over toetsen en examineren, de constructie van gesloten vragen, open vragen en praktijktoetsen, het beoordelen van toetsscores en de kwaliteit van toetsen en examens.

Katernen voor PO, VO, MBO en HO
Naast de algemene uitgave van Toetsen op School is er ook een aanvullende publicatie voor primair onderwijs beschikbaar (zie link hieronder). Hierin wordt dieper ingegaan op de specifieke thema's die gelden voor het primair onderwijs. De katernen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs verschijnen later dit jaar. De uitgave voor hoger onderwijs verschijnt in 2012.

Gratis online
Toetsen op School is gratis online beschikbaar. Klik op de link hieronder om het complete studieboek te downloaden of een specifiek hoofdstuk daaruit te selecteren. Elk hoofdstuk bevat aanvullende informatie op het studieboek zoals pdf-bijlagen en weblinks.