Studerenmeteenbeperking.nl

De website www.studerenmeteenbeperking.nl is bedoeld voor mbo-professionals die als manager, docent, stagebegeleider, intaker of beleidsmedewerker te maken hebben met studenten met een beperking. Met 'een beperking' bedoelen we een gediagnosticeerde of ge´ndiceerde stoornis, handicap op chronische ziekte die de student belemmert om onder de normale omstandigheden zijn mbo-studie te volbrengen.

Te veel studenten met een beperking worden ondanks hun mogelijkheden niet ingeschreven voor een mbo-opleiding, een ongeschikte opleiding of verlaten de school onnodig zonder diploma. Deze website bevat praktische handreikingen, van scholen voor scholen, om het studeren en diplomeren voor studenten met een beperking in het mbo mogelijk te maken. Met een deskundige en gestructureerde aanpak van bijvoorbeeld de intake, examinering en BPV-begeleiding, kunnen deuren voor deze studenten geopend worden die anders gesloten blijven.

Bij deze nodigen we u uit om relevante materialen beschikbaar te stellen om te kunnen plaatsen op de website. Heeft u een handig formulier, een overzicht, advies of een voorbeeld? Wij breiden de website graag uit met uw praktijkervaring

www.studerenmeteenbeperking.nl