Algemene voorwaarden

Toegang tot en gebruik van de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd, zal dat via de Steunpunt taal en rekenen mbo website worden bekend gemaakt.
Deze voorwaarden beheersen de Steunpunt taal en rekenen mbo website en alle andere sites van het Steunpunt taal en rekenen mbo die door middel van links aan de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo zijn verbonden. Door contact te leggen en te behouden met de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo stemt u in met deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid
De Steunpunt taal en rekenen mbo website en alle informatie, beelden, merken, logo's, iconen met betrekking tot het Steunpunt taal en rekenen mbo worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de Steunpunt taal en rekenen mbo website bekende gegevens. Het Steunpunt taal en rekenen mbo kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie, noch kan het Steunpunt taal en rekenen mbo instaan voor de geschiktheid van de informatie voor een bepaald doel. Het Steunpunt taal en rekenen mbo kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Het Steunpunt taal en rekenen mbo behoudt zich het recht voor om de Steunpunt taal en rekenen mbo website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Het Steunpunt taal en rekenen mbo sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de Steunpunt taal en rekenen mbo website of voor schade die voortvloeit uit de informatie en de inhoud van de Steunpunt taal en rekenen mbo website.

Links
De website van het Steunpunt taal en rekenen mbo bevat links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan het Steunpunt taal en rekenen mbo evenmin verantwoordelijkheid dragen.

Privacy
Door het invoeren van persoonlijke gegevens op website van het Steunpunt taal en rekenen mbo en door gebruik te maken van de automatische vraag-en-antwoord mogelijkheid, gaat u er mee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in één of meer databases.

Het Steunpunt taal en rekenen mbo respecteert uw privacy en zal er voor zorgen dat uw persoonlijke gegevens zoals opgenomen in de Steunpunt taal en rekenen mbo databases, zorgvuldig worden behandeld. De systemen en programma's waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen, zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens eventueel worden verwijderd.
Statistische informatie en andere onpersoonlijke gegevens over de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo en haar bezoekers kunnen wel aan derden ter beschikking worden gesteld.

Cookies
Om het Steunpunt taal en rekenen mbo in staat te stellen de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo op uw persoonlijke situatie toe te spitsen, wordt door de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo gebruikgemaakt van zogenaamde cookies, kleine stukjes informatie die op de harde schijf achterblijven.

Toepasselijk Recht
De Nederlands Wetgeving ten aanzien van de privacybescherming is van toepassing. Ook is Nederlands recht van toepassing op de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht. De registratie is aangemeld bij de Registratiekamer te Den Haag.