Examens en toetsen

In deze rubriek vindt u informatie over de examinering en toetsing van Moderne Vreemde Talen in het mbo.

 


Internetconsultatie examinering Engels op een hoger niveau

30/01/2017 Van 30 januari t/m 27 februari 2017 is het mogelijk via internet te reageren op het voorgenomen wijzigingsbesluit Examen- en Kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB vanwege examinering van Engels in het mbo op een hoger niveau. Lees verder...


Engels generieke examinering niveau 4

03/06/2016 Tijdens de flitsbijeenkomst Engels op 1 juni 2016 is informatie gegeven over de mogelijkheid tot generieke examinering Engels op een hoger referentiekaderniveau, een pilotexamen Engels B2 in schooljaar 2016-2017 en een aanpassing van de cesuur van de pilotexamens lezen en luisteren B1. De presentaties van Cito, het ministerie van OCW en het College voor Toetsen en Examens zijn hier te downloaden.

Op korte termijn wordt er op de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo een servicedocument over het voorgenomen beleid gepubliceerd.


Handreiking taalexaminering dove en slechthorende mbo'ers

01/06/2015 In opdracht van het ministerie van OCW heeft CINOP – in samenwerking met Siméa en SLO – de Handreiking mondelinge taalexamens voor auditief beperkte leerlingen in het mbo ontwikkeld. De handreiking bevat aanbevelingen voor aanpassingen binnen de kaders van wet- en regelgeving. Ook is een aantal beoordelinfsformulieren aangepast. Lees verder...


Presentatie evaluatie pre-pilot Engels

28/04/2014 Op 24 maart jl. gaf Jan Paul de Vries (College voor Toetsen en Examens) een presentatie over de evaluatie van de pre-pilot Engels.

Download de presentatie toon HTML-versie van het document


Veldraadpleging prototype COE Engels

06/01/2014 De raadpleging duurt van 6 januari tot en met 26 januari 2014. Lees verder... 


Voorbeeldinstellingsexamens beschikbaar

09/10/2013 De voorbeeldinstellingsexamens mvt zijn gepubliceerd! Op deze pagina vindt u alle toetsen, beoordelingsformulieren en formats. Voor de instellingsexamens in de productieve vaardigheden 'spreken', 'gesprekken voeren' en 'schrijven' zijn voorbeeldtoetsen beschikbaar voor Engels en Duits. Er zijn twee voorbeeldtoetsen Spaans beschikbaar (een omzetting van twee voorbeelden Duits). De meeste voorbeeldtoetsen zijn op A2 of B1 niveau. Bij de toetsen horen ook beoordelingsmodellen, lege formats en een handleiding.


Handreiking MVT in het mbo

Tijdens twee drukbezochte flitsbijeenkomsten in de Reehorst te Ede werd op vrijdag 10 februari 2012 de Handreiking Referentiekader Moderne Vreemde Talen in het mbo officieel gepresenteerd. U kunt de Handreiking downloaden via onderstaande link.

Handreiking MVT in het mbo


Aanbodoverzichttaalenrekenen.nl

Op deze site kunt u terecht voor het huidige aanbod voor mbo op het gebied van rekenen, Nederlands en moderne vreemde talen zoals leermiddelen, ondersteuning, nascholing, toetsen en volgsystemen.

Aanbodoverzichttaalenrekenen.nl


Handreiking instellingsexamens

De 'Handreiking instellingsexamens Nederlandse taal en rekenen in het mbo 2010-2011' informeert over de regelgeving die de komende jaren geldt voor examinering Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Het tweede deel bevat informatie over MVT-examinering in het mbo.