Publicaties

 


Handreiking taalexaminering dove en slechthorende mbo'ers

01/06/2015 In opdracht van het ministerie van OCW heeft CINOP – in samenwerking met Siméa en SLO – de Handreiking mondelinge taalexamens voor auditief beperkte leerlingen in het mbo ontwikkeld. De handreiking bevat aanbevelingen voor aanpassingen binnen de kaders van wet- en regelgeving. Ook is een aantal beoordelinfsformulieren aangepast. Lees verder... 


Bevindingen en aanbevelingen van de JOB-rekentour

01/05/2015 Als vertegenwoordiger van mbo-studenten heeft JOB tijdens de JOB-rekentour onderzoek gedaan naar het rekenonderwijs in het mbo. De tour leidde JOB langs zes mbo-instellingen en leverde uiteindelijk input op van maar liefst 412 mbo-studenten. De bevindingen en de aanbevelingen van de JOB-rekentour zijn samengevat in een lezenswaardig rapport.

Download het rapport over de JOB-rekentour toon HTML-versie van het document.


FAQ's toezicht op taal, rekenen en loopbaan en burgerschap

17/03/2015 In de notitie Veelgestelde vragen toezicht op taal, rekenen en loopbaan en burgerschap geeft de Onderwijsinspectie, sector BVE, antwoord op een aantal veelgestelde vragen over toezicht op taal en rekenen en loopbaan en burgerschap. Lees verder...


Rapportage ‘Over rekenen gesproken, het vervolg’

20/01/2015 In het najaar van 2014 heeft de tweede ronde gesprekken plaatsgevonden in het kader van het Intensiveringstraject rekenen. Op basis van deze gesprekken met alle bekostigde mbo-instellingen is de rapportage ‘Over rekenen gesproken, het vervolg’ verschenen. In deze rapportage vindt u een overzicht van de bevindingen. Ook worden weer aanbevelingen gedaan aan de scholen en aan de minister.

U kunt de rapportage hier downloaden (pdf).


Publicatie 'Rekenniveaus in het mbo'

2/10/2014 De publicatie Rekenniveaus in het mbo brengt het rekenniveau op het mbo in kaart. Daarvoor is gebruikgemaakt van het PIAAC-onderzoek: internationaal vergelijkend onderzoek naar taal- en rekenvaardigheden. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag hoe Nederlandse mbo'ers presteren ten opzichte van mbo'ers in de landen om ons heen.

Meer informatie vindt u op de website van ecbo:
www.ecbo.nl/3_1828_Rekenniveaus-op-het-mbo.aspx


Publicatie ‘Taal en rekenen: van COE tot beroepsspecifieke examens’

9/9/2014 Het Servicepunt Examinering mbo heeft een publicatie gemaakt naar aanleiding van de leg-uit-bijeenkomst van 3 juni jl. voor contactpersonen over beroepsgerichte examinering van taal- en rekenonderwijs. De bijeenkomst werd voorbereid samen met het Steunpunt Taal & Rekenen mbo, het College voor Toetsen en Examens, de Inspectie van het Onderwijs en het ministerie van OCW. Lees verder...


Over rekenen gesproken: interessante rekenpraktijken

10/04/2014 In het kader van het intensiveringstraject rekenen mbo zijn met alle bekostigde mbo-instellingen inventariserende gesprekken gevoerd over rekenbeleid. Tijdens de bijeenkomsten op de scholen kwam het gesprek regelmatig op Voorbeelden waarvan wij als Steunpunt dachten dat deze voor andere scholen ook inspirerend en motiverend zouden kunnen werken. Wij hebben scholen daarom gevraagd een korte samenvatting te geven van deze interessante rekenpraktijken. Lees verder...


Meer leeskilometers door leesclubs en boekenbattles

21/3/2014 Hoe kan het leesplezier van mbo-studenten worden vergroot, zodat studenten meer ‘leeskilometers’ maken? CINOP heeft in opdracht van het Steunpunt mbo de brochure ‘Van leesclub tot boekenbattle’ samengesteld. Deze bevat acht inspirerende voorbeelden van activiteiten en projecten waarmee mbo-docenten het leesplezier van hun studenten bevorderen. U kunt de digitale versie van de brochure gratis downloaden! Lees verder... 


Startrapportage Intensiveringstraject rekenen verschenen

30/1/2014 De bevindingen zijn aanleiding tot aanbevelingen aan de minister en de mbo-scholen. Lees verder...


Voortgangsrapportage taal en rekenen

29/11/2013 Op 26 september 2013 is de vijfde voortgangsrapportage over de implementatie van de referentieniveaus taal en rekenen (pdf) naar de Tweede Kamer verstuurd. In de rapportage wordt de stand van zaken beschreven, een aantal knelpunten benoemd, en maatregelen die genomen worden ter verbetering van het invoeringsproces. Hieronder volgt een samenvatting van de rapportage voor het vo en het mbo. Lees verder...


'Het streefniveau voorbij'

11/11/2013 De data die Bureau ICE de afgelopen jaren met de toetsen uit het eigen webbased toetssysteem TOA heeft verzameld, gekoppeld aan input van scholen over bijvoorbeeld studentkenmerken, lesmethodes, het aantal lesuren en kenmerken van docenten, vormden de basis van het onderzoek 'Het streefniveau voorbij. Bouwstenen voor succesvol taal- en rekenonderwijs'


Handreiking Referentiekader MVT

10/2/2012 Tijdens twee drukbezochte flitsbijeenkomsten in de Reehorst te Ede werd op vrijdag 10 februari de Handreiking Referentiekader Moderne Vreemde Talen in het mbo officieel gepresenteerd. De Handreiking werd geschreven door Cinop, in opdracht van het Steunpunt mbo.


Vo/mbo-specials Volgens Bartjens

11/1/2012 ‘Volgens Bartjens’ is al 30 jaar het tijdschrift voor reken-wiskundeonderwijs op de basisschool. Inmiddels zijn er twee speciale edities van Volgens Bartjens verschenen voor het vo en mbo. Meer informatie.


Protocol dyscalculie (speciaal) primair onderwijs

20/5/2011 Het Protocol Ernstige Reken/Wiskunde Problemen en Dyscalculie (ERWD) (ook samengevat beschikbaar) biedt een stappenplan voor passend rekenwiskundeonderwijs wanneer de rekenwiskunde ontwikkeling van een leerling niet optimaal verloopt. Het protocol richt zich op het onderwijs aan alle leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs.


20 mei 2011 Quickscan dyscalculie/dyslexie en examenresultaten

In opdracht van het ministerie van OCW heeft het PON een quickscan uitgevoerd onder alle vo-scholen om een beeld te krijgen van maatregelen die scholen nemen voor (eindexamen)leerlingen met dyscalculie of dyslexie en de eindexamenresultaten die deze leerlingen behalen.


24 januari 2011 Bloemlezing implementatieplannen

De Bloemlezing implementatieplannen Nederlandse taal en rekenen mbo bevat een bonte verzameling van interessante voorbeelden uit de implementatieplannen die mbo-instellingen hebben opgesteld. De voorbeelden gaan over visie en beleid, strategie en aanpak, effectmeting en bijzondere activiteiten.


22 april 2010 Protocol Dyslexie mbo

Het Protocol Dyslexie mbo biedt handvatten om dyslexiebeleid te verankeren in de zorgstructuur en het taalbeleid van mbo-instellingen.


Quickscan nascholing taal en rekenen

Om te onderzoeken of er beweging zit in het nascholingsaanbod in relatie tot het nieuwe taal- en rekenbeleid, heeft Actis Onderzoek een quickscan uitgevoerd.


Analyse implementatieplannen: rapportage, servicedocument en bloemlezing

Het Steunpunt heeft de implementatieplannen geanalyseerd die mbo-instellingen hebben ingediend in het kader van de 'Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo'. De rapportage daarvan, en een samenvattend servicedocument, zijn nu als download beschikbaar.


Taal en AKA: een praktische Taalwijzer

Om te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt en in het sociale leven is het belangrijk de Nederlandse taal goed te beheersen. Ook voor AKA-deelnemers. Daarom heeft een werkgroep, in opdracht van het Procesmanagement MBO 2010 en onder leiding van Jacqueline de Maa van ITTA, een Taalwijzer AKA ontwikkeld: 'Taal en AKA, aan de slag met taal in de AKA-opleiding'.


Rekenen en AKA: een praktische rekenwijzer

De Rekenwijzer AKA is ontwikkeld door de Werkgroep Rekenen AKA, in opdracht van het Steunpunt taal en rekenen mbo en MBO 2010.


Drieslag taal

Met Drieslag taal, Praktijkboek Nederlands in het mbo, kunnen stafmedewerkers, taalcoördinatoren, taalcoaches, opleidingmanagers, directieleden en docenten direct taalontwikkeling stimuleren.


Rekenen in mbo

De publicatie Rekenen in het mbo. Waarom? Wat? Hoe? behandelt allerlei aspecten van het rekenonderwijs: visies op rekenen, referentieniveaus, voorbeelden van materiaal en links naar websites.