Links & downloads Rekenen

 


Filmpje over innovatieproject ‘Rekenen is leuk!’

15/05/2017 Onder de noemer 'Rekenen is leuk!' organiseert Gilde Opleidingen leuke rekenactiviteiten buiten de rekenlessen om. Zo ervaren studenten van de opleiding tot onderwijsassistent dat rekenen leuk is en raken ze gemotiveerder voor het vak rekenen. Een filmpje over dit innovatieproject is nu te vinden op website Leraar24.


Publicatie addendum 2A en toelichting addendum 2A

19/05/2016 Op 18 mei 2016 is in de Staatscourant de regeling gepubliceerd waarmee het ‘Addendum 2A bij de syllabus rekenen 2F en 3F voor vo en mbo’ is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en goedgekeurd door de minister en staatssecretaris. Het addendum is geplaatst op examenbladmbo.nl en wordt van kracht op 1 augustus 2016. Een toelichting bij het addendum door de syllabuscommissie 2A is hier te vinden. Lees verder...


Filmpje over dyscalculie

22/01/2016 Het Klokhuis heeft een aflevering uitgezonden over dyscalculie. Het filmpje is te bekijken op de website van Het Klokhuis.


Filmpje ROC Nijmegen: Rekenen is leuk!

04/12/2015 ROC Nijmegen heeft onder de noemer 'Rekenen is leuk' een filmpje gemaakt om rekenen onder mbo'ers te promoten.

> Bekijk het filmpje op YouTube


Conclusies onderzoek Rekenen in beeld

21/05/2015 Rekenopgaven die met beelden zijn opgesteld, worden gemiddeld beter gemaakt dan rekenopgaven met een talige context. Dit blijkt uit het onderzoek Rekenen in beeld dat onder 32.000 leerlingen is uitgevoerd in het kader van het project Onderwijs Bewijs.

Meer lezen over dit onderzoek? Download het artikel 'Rekenen met beelden' [pdf].


Bevindingen en aanbevelingen van de JOB-rekentour

01/05/2015 Als vertegenwoordiger van mbo-studenten heeft JOB tijdens de JOB-rekentour onderzoek gedaan naar het rekenonderwijs in het mbo. De tour leidde JOB langs zes mbo-instellingen en leverde uiteindelijk input op van maar liefst 412 mbo-studenten. De bevindingen en de aanbevelingen van de JOB-rekentour zijn samengevat in een lezenswaardig rapport.

Download het rapport over de JOB-rekentour toon HTML-versie van het document [pdf].


Inspirerende voorbeelden ROC's van Amsterdam en Flevoland

05/02/2015 Het ROC van Amsterdam en het ROC van Flevoland hebben de afgelopen vijf jaar gewerkt aan de implementatie van taal en rekenen in hun onderwijs. Op 2 december 2014 vond een afsluitende Taal- en Rekenconferentie plaats. Tijdens deze conferentie werd een aantal inspirerende filmpjes gepresenteerd, vol voorbeelden van taal- en rekenonderwijs. Lees verder...


Rapportage ‘Over rekenen gesproken, het vervolg’

20/01/2015 In het najaar van 2014 heeft de tweede ronde gesprekken plaatsgevonden in het kader van het Intensiveringstraject rekenen. Op basis van deze gesprekken met alle bekostigde mbo-instellingen is de rapportage Over rekenen gesproken, het vervolg verschenen. In deze rapportage vindt u een overzicht van de bevindingen. Ook worden weer aanbevelingen gedaan aan de scholen en aan de minister.

U kunt de rapportage hier downloaden [pdf].


Raamwerk opleiding rekendocent

19/12/2014 Het raamwerk voor het vormgeven van een opleiding voor rekendocenten is gepubliceerd. Dit raamwerk bevat bouwstenen die de kern vormen van kwalitatief goed rekenonderwijs. Lees verder...


Webinar Rekenen in het mbo

03/07/2014 Op dinsdag 24 juni vond het door Kennisnet georganiseerde webinar Rekenen in het mbo, differentiŽren met ict plaats. De inleiding op het webinar werd verzorgd door Rianne Reichardt van het Steunpunt taal en rekenen mbo. Daarna gingen Vincent Jonker en Monica Wijers van het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht in op het onderzoek 'Rekenen en ict in het mbo' [pdf]. Via deze link kunt u het webinar terugzien. Een toelichting op het onderzoek is hier te vinden.


Onderzoek Rekenen in beeld

10/06/2014 Rekenopgaven die met beelden zijn opgesteld, worden gemiddeld beter gemaakt dan rekenopgaven met een talige context. Dat blijkt uit het onderzoek Rekenen in beeld dat onder 32.000 leerlingen is uitgevoerd. Download het eindrapport [pdf] en de samenvatting [pdf] van het onderzoek.


Advies cie Bosker, startrapportages Steunpunten naar Kamer

02/06/2014 Vooruitlopend op de voortgangsrapportage invoering referentieniveaus taal en rekenen heeft staatssecretaris Sander Dekker op 28 mei het advies van de commissie Bosker en de startrapportages van de Steunpunten taal en rekenen mbo en vo naar de Tweede Kamer gestuurd. Lees verder...


Over rekenen gesproken: interessante rekenpraktijken

10/04/2014 In het kader van het intensiveringstraject rekenen mbo zijn met alle bekostigde mbo-instellingen inventariserende gesprekken gevoerd over het rekenbeleid. Tijdens de bijeenkomsten op de scholen kwam het gesprek regelmatig op voorbeelden waarvan wij als Steunpunt dachten dat deze voor andere scholen ook inspirerend en motiverend zouden kunnen werken. Wij hebben scholen daarom gevraagd een korte samenvatting te geven van deze interessante rekenpraktijken. Lees verder...


Lesmateriaal rekenen en budgetteren Kennisnet

Op de website van Kennisnet kunt u terecht voor een uitgebreid overzicht van leermiddelen op het gebied van rekenen en budgetteren. Klik hier...


Startrapportage Intensiveringstraject rekenen verschenen

30/1/2014 De bevindingen zijn aanleiding tot aanbevelingen aan de minister en de mbo-scholen. Lees meer...


Opbrengsten conferentie Masterplan Dyscalculie 

Op 9, 11 en 12 december zijn er respectievelijk voor het vo/vso, po/so en mbo in Bunnik conferenties gehouden over het Masterplan Dyscalculie (en ernstige rekenproblemen). Via deze link kunt u de presentaties downloaden.


Lessen Vakbegrip online beschikbaar

In opdracht van het Steunpunt taal en rekenen mbo heeft de CED-Groep ‘Vakbegrip’ ontwikkeld. Vakbegrip is een product bestemd voor zwakke lezers en rekenaars in het mbo en gericht op het behalen van referentieniveau 2F. Alle lessen zijn voor het mbo vooralsnog kosteloos online beschikbaar op www.vakbegrip.nl.


ffRekenen

ffRekenen is een webbased leermiddel waarmee jongeren en jongvolwassenen met een taal- en rekenachterstand op een voor hen effectieve en aansprekende manier de rekenvaardigheid kunnen verhogen. 


Opbrengsten flitsbijeenkomst Examinering Rekenen

Het Steunpunt taal en rekenen mbo en het College voor Examens organiseerden op 29 mei 2013 een flitsbijeenkomst over de centraal ontwikkelde examens rekenen, speciaal voor 'nieuwe' rekendocenten. Hier vindt u de presentaties van deze bijeenkomst.


Masterplan Dyscalculie

Het Masterplan Dyscalculie ondersteunt sinds 2013 scholen en onderwijsinstellingen (PO, VO, (V)SO en MBO) bij het implementeren van een aanpak voor leerlingen met ernstige rekenproblemen en dyscalculie. Dit gebeurt middels voorlichting, professionalisering en de ontwikkeling van handreikingen. Het Masterplan Dyscalculie is een project in opdracht van het ministerie van OCW. Het wordt uitgevoerd door KPC Groep, Steunpunt taal en rekenen vo en Steunpunt taal en rekenen mbo in samenwerking met diverse partners in het onderwijsveld.


Malmberg lanceert app Rekentoetstrainer

Met de app Rekentoetstrainer van uitgeverij Malmberg kunnen leerlingen zich thuis voorbereiden op de nieuwe verplichte rekentoets. De app is bedoeld voor alle leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. 


Handreiking standaarden en eindtermen ve beschikbaar

Tijdens twee conferenties van het Steunpunt ve is de Handreiking bij de standaarden en eindtermen volwasseneneducatie gelanceerd. Deze handreiking is een praktisch handboek met concrete uitwerkingen, voorbeelden en voorbeeldopdrachten bij de standaarden en eindtermen voor de volwasseneneducatie (ve).


Opbrengsten twaalfde bijeenkomst subnetwerken rekenen

Op 9, 10 en 11 april 2013 kwamen de subnetwerken rekenen voor de twaalfde keer bij elkaar, in Eindhoven, Zwolle en Rotterdam. De opbrengsten van deze bijeenkomsten kunt u nu downloaden.


Protocol Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie

Zowel de samenvatting van als het gehele protocol Ernstige Reken Wiskunde problemen en Dyscalculie voor het mbo is gereed. Het protocol is naar alle mbo-instellingen gestuurd, maar u kunt het hier ook downloaden.


Informatiebrochure Kaders rekentoets vo 2013

De brochure 'Kaders rekentoets VO 2013' van het College voor Examens informeert het vo over de pilotrekentoetsen van 2013 en welke stappen daarbij genomen moeten worden. U kunt de nieuwe versie van de brochure downloaden op de website van Steunpunt taal en rekenen vo.


Taalenrekenen.nl

In het onderwijs staan taal en rekenen voortaan centraal. Het regeerakkoord van september 2010 bestempelt deze vakken als de kernvakken van het onderwijs, en zet in op het vereenvoudigen van pakket, loopbaan en studie door doorlopende leerlijnen. Daarom moet de kennis in taal en rekenen op een hoger niveau worden gebracht. Om deze slag te kunnen maken, is het gewenste niveau van leerlingen in elke fase van hun opleiding in referentieniveaus vastgelegd. Op deze www.taalenrekenen.nl vindt u informatie over de referentieniveaus en de uitwerking daarvan.  


Quickscan dyscalculie/dyslexie en examenresultaten

In opdracht van het ministerie van OCW heeft het PON een quickscan uitgevoerd onder alle vo-scholen om een beeld te krijgen van maatregelen die scholen nemen voor (eindexamen)leerlingen met dyscalculie of dyslexie en de eindexamenresultaten die deze leerlingen behalen.


Freudenthal Instituut

De website van het Freudenthal Instituut over rekenen/wiskunde in het mbo biedt de mogelijkheid om door te klikken naar onder meer het Raamwerk rekenen/wiskunde voor het mbo. Daarnaast heeft het Freudenthal Instituut een aantal interessante wiki-verzamelpagina's gemaakt: Wiki Mbo, Wiki Raamwerk rekenen-wiskunde in het mbo en Wiki Mbo lesmateriaal. RekenVoort is een project in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren en bevat experimenteel materiaal voor leerlingen 3/4 vmbo zonder wiskunde.


Gecijferd en gecijferheid

Twee sites van APS, onderwijsadviesbureau dat zich bezighoudt met het professioneel begeleiden en adviseren van docenten en management. Gecijferd.nl geeft informatie over het digitale lesmateriaal dat op het concept gecijferdheid is gebaseerd: Gecijferd 12 voor mbo niveau 1 en 2 en Gecijferd 34 voor niveau 3 en4. Gecijferdheid.nl geeft informatie over wiskundige geletterdheid. Denk aan achtergronden, discussies en voorbeelden.


Rapport KNAW over rekenonderwijs

De scherpste conclusie uit het rapport 'Rekenonderwijs op de basisschool': de kwaliteit van het rekenonderwijs op de lerarenopleiding is ernstig onder druk komen te staan. Tijd voor actie volgens het KNAW. In het nieuwsbericht 'Extra offensief om rekenonderwijs te verbeteren' geeft het ministerie van OCW een reactie op het rapport.


Khan Academy

De Khan Academy is ontstaan in de VS, als een website met een aantal filmpjes met uitleg, aanvankelijk gericht op rekenen en wiskunde. Inmiddels richt de Khan Academy zich ook op andere vakken. Er is intussen ook een Nederlandse Khan-site: www.khanacademy.nl.


Nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling

Het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling (SLO) geeft 30 jaar inhoud aan leren en innovatie in de driehoek tussen overheid, wetenschap en onderwijspraktijk. De expertise bevindt zich op het terrein van leerplannen: het omschrijven van doelen, inhouden en organisatie van leren. Download: Rekenen/wiskunde in het mbo, een handreiking voor opleidingsteams en opleidingscentra.


Leergang Rekenen in het mbo

Voor de meeste mbo’s is rekenen een nieuw vak. Daarbij komt dat veel docenten die rekenen gaan geven, dat nog niet eerder hebben gedaan. Leergang Rekenen in het mbo van het CINOP biedt docenten rekenen handvatten om zijn werk zo optimaal mogelijk uit te voeren.


Wikiwijs

Wikiwijs is het platform voor docenten om open, digitaal leermateriaal te kunnen vinden, gebruiken en te bewerken.


Cito

Cito over het aanbod BVE op het gebied van het ontwikkelen van toetsen en examens, competentiegericht beoordelen, opzetten van EVC-procedures en implementeren van portfoliomethodiek. Ook info over de diagnostische toetsen taal en rekenen voor vo en mbo.


Bureau ICE

Bureau ICE ondersteunt bedrijven en onderwijsinstellingen met diensten en producten bij de ontwikkeling van toetsen en examens.