Links & downloads Taal

 


Protocol Dyslexie mbo vernieuwd

26/06/2017 Op 21 juni is het herziene Protocol Dyslexie mbo gelanceerd tijdens de conferentie 'Grip op dyslexie in het mbo'. Dit protocol biedt de nieuwste wetenschappelijke en praktijkinzichten op het gebied van signalering, diagnostisering en begeleiding van studenten met dyslexie in het mbo. Het protocol is gratis te downloaden.

> Download het herziene Protocol Dyslexie mbo


Studenten geven hun mening over taalonderwijs in het mbo

02/05/2017 Als vertegenwoordiger van mbo-studenten heeft de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) 1.601 studenten gevraagd naar hun mening over het taalonderwijs in het mbo. De bevindingen en aanbevelingen zijn samengevat in het rapport Taal is zeg maar niet ons ding.

> Download het rapport van JOB


Website Validering examens mbo online

Sinds augustus 2016 is www.valideringexamens.nl online, een website met informatie over de drie routes om te komen tot valide examenproducten in het mbo. Lees verder...


Checklist dyslexieverklaringen voor scholen en instellingen

30/08/2016 Op 12 juli is een brief naar alle scholen en instellingen gestuurd met daarbij een checklist die instellingen helpt om dyslexieverklaringen kritisch te bekijken. Aanleiding is de uitzending van het VARA-programma Rambam van begin 2016, waarin te zien was dat het verkrijgen van een dyslexieverklaring redelijk eenvoudig lijkt te zijn. Lees verder...


Handreiking instellingsexamens Nederlandse taal voor anderstaligen

28/06/2016 In opdracht van het ministerie van OCW heeft de commissie Staatsexamens NT2 een handreiking ontwikkeld die door instellingen in het mbo kan worden gebruikt bij de inrichting van de instellingsexamens voor het generieke examenonderdeel Nederlandse taal. Lees verder...


Handreiking taalexaminering dove en slechthorende mbo'ers

01/06/2015 In opdracht van het ministerie van OCW heeft CINOP – in samenwerking met Simťa en SLO – de Handreiking mondelinge taalexamens voor auditief beperkte leerlingen in het mbo ontwikkeld. De handreiking bevat aanbevelingen voor aanpassingen binnen de kaders van wet- en regelgeving. Ook is een aantal beoordelinfsformulieren aangepast. Lees verder...


Inspirerende voorbeelden ROC's van Amsterdam en Flevoland

5/2/2015 Het ROC van Amsterdam en het ROC van Flevoland hebben de afgelopen vijf jaar gewerkt aan de implementatie van taal en rekenen in hun onderwijs. Op 2 december 2014 vond een afsluitende Taal- en Rekenconferentie plaats. Tijdens deze conferentie werd een aantal inspirerende filmpjes gepresenteerd, vol voorbeelden van taal- en rekenonderwijs. Lees verder...


Domeinnaam Taal de Baas niet langer beschikbaar

27/1/2015 Het Steunpunt taal en rekenen mbo is in augustus 2014 gestopt met de hosting van Taal de Baas. De domeinnaam is niet meer beschikbaar. Lees verder...


Bouwstenen voor leesbevordering op Leesplan.nl

8/1/2015 Voor studenten aan de mbo-opleidingen Pedagogisch Werk (PW) en Onderwijsassistent (OA) is leesbevordering een relevant thema. Daarom heeft CINOP in opdracht van het Steunpunt taal en rekenen mbo materialen ontwikkeld voor mbo-docenten PW en OA. Deze bouwstenen voor leesbevordering zijn te vinden op Leesplan.nl.
Lees verder...


Aangepaste versie Handreiking Instellingsexamens Nederlands

1/9/2014 Er is een aangepaste versie (versie juli 2014) van de Handreiking Instellingsexamens Nederlands beschikbaar. Er zijn bij de ontwikkeling van de extra voorbeeldexamens en het beoordelaarsplatform ‘Grip op taal’ in 2014 in overleg met ‘het veld’ aanpassingen gedaan in onder meer de beoordelingsformats.


Staatsexamens NT2 en de referentieniveaus taal

17/7/2014 In het document Staatsexamens NT2 en de referentieniveaus taal [pdf] wordt een relatie gelegd tussen de referentieniveaus Nederlandse taal en de Staatsexamenprogramma’s I en II NT2.


Webinar Nederlands in het mbo

3/7/2014 Op maandag 23 juni 2014 vond het door Kennisnet georganiseerde webinar Nederlands in het mbo, differentiŽren met ict plaats. De inleiding op het webinar werd verzorgd door Alet van Leeuwen van het Steunpunt taal en rekenen mbo. Daarna ging Roos Scharten, senior onderzoeker en ontwikkelaar bij het Expertisecentrum Nederlands, in op het onderzoek Nederlands en ict in het mbo dat het Expertisecentrum Nederlands heeft uitgevoerd naar differentiatie bij Nederlands in het mbo. Via deze link kunt u het webinar terugzien.


Extra voorbeeldexamens Nederlands, video's en Grip op taal

14/4/2014 In opdracht van het Steunpunt heeft Cinop vijf nieuwe voorbeeldexamens beschreven. Doel: het efficiŽnt en organiseerbaar inrichten van het instellingsexamen Nederlands. Daarnaast heeft Cinop zes filmpjes gemaakt waarin ROC's toelichten hoe zij omgaan met de organisatie van instellingsexamens. Tot slot meer informatie over het door Cito ontwikkelde interactieve beoordelaarsplatform 'Grip op taal'. Lees verder...


Meer leeskilometers door leesclubs en boekenbattles

21/3/2014 Hoe kan het leesplezier van mbo-studenten worden vergroot, zodat studenten meer ‘leeskilometers’ maken? CINOP heeft in opdracht van het Steunpunt mbo de brochure ‘Van leesclub tot boekenbattle’ samengesteld. Deze bevat acht inspirerende voorbeelden van activiteiten en projecten waarmee mbo-docenten het leesplezier van hun studenten bevorderen. U kunt de digitale versie van de brochure gratis downloaden! Lees verder...


Voorbeeldtoetsen moderne vreemde talen

Voor de instellingsexamens in de productieve vaardigheden Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven zijn voorbeeldtoetsen beschikbaar voor Engels en Duits. Er zijn twee voorbeeldtoetsen Spaans beschikbaar die een omzetting zijn van twee voorbeelden van Duits. De meeste voorbeeldtoetsen zijn op A2 of B1 niveau. Daarnaast vindt u op deze website de beoordelingsmodellen, lege formats en een Handleiding, behorende bij de voorbeeldtoetsen.


Einde gratis gebruik Taal de Baas

In mei 2011 stelde het Steunpunt taal en rekenen het programma Taal de baas gratis beschikbaar. Nu het programma is uitontwikkeld wil het Steunpunt, met het oog op de beschikbaarheid en doorontwikkeling op langere termijn, ‘Taal de baas’ overdragen aan partijen die dit beter kunnen garanderen dan het Steunpunt. Daarmee komt met ingang van schooljaar 2014 -2015 een einde aan het gratis gebruik van Taal de baas.


Lessen Vakbegrip online beschikbaar

In opdracht van het Steunpunt taal en rekenen mbo heeft de CED-Groep ‘Vakbegrip’ ontwikkeld. Vakbegrip is een product bestemd voor zwakke lezers en rekenaars in het mbo en gericht op het behalen van referentieniveau 2F. Alle lessen zijn voor het mbo vooralsnog kosteloos online beschikbaar op www.vakbegrip.nl


Handreiking standaarden en eindtermen ve beschikbaar

Tijdens twee conferenties van het Steunpunt ve is de Handreiking bij de standaarden en eindtermen volwasseneneducatie gelanceerd. Deze handreiking is een praktisch handboek met concrete uitwerkingen, voorbeelden en voorbeeldopdrachten bij de standaarden en eindtermen voor de volwasseneneducatie (ve).


Jouw taal/Zijn taal

Ken de Nederlandse taal. Vergroot je kans op een baan. Onder dat motto is de gemeente Rotterdam een op jongeren gerichte campagne gestart om de taalvaardigheid te checken en eventueel te verbeteren. De 'taaltest' Jouw taal/Zijn taal is daarvan het ludieke uitgangspunt. (4/10/2012)


ABC van de Nederlandse taal

'Als' of 'wanneer', 'kunt' of 'kan', 'blijkbaar' of 'schijnbaar'. Hoe vaak begin je zelf niet te twijfelen? En moeten woorden nou aan elkaar of los worden geschreven? Op de handige website www.abcvandenederlandsetaal.nl vind je antwoorden op dit soort vragen.


Proefschrift 'Nederlands in het mbo'

Het promotie-onderzoek 'Nederlands in het Middelbaar Beroepsonderwijs' (Marja van Knippenberg, 2010) biedt een kijkje in de keuken van een dagelijkse mbo-praktijk. Het onderzoek maakt duidelijk hoe complex de werkelijkheid van Nederlands in een meertalige klas is. Volgens Marja van Knippenberg biedt meer inzicht in die praktijk - met aandacht voor de ervaringen en opvattingen van docenten en studenten - aanknopingspunten voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Mail naar m.van.knippenberg@rocmondriaan.nl voor meer informatie. Klik hier om het proefschrift in te zien en hier om het, in boekvorm, te bestellen.


Zichtbare taaltaken – docenten, begeleiders en managers taalbewust door film

Het project Zichtbare Taaltaken (vervolg op de activiteiten en film Onzichtbare Taaltaken) heeft materiaal opgeleverd dat gebruikt kan worden voor deskundigheidsbevordering van docenten, management, stagebegeleiders enzovoorts. Het materiaal bestaat uit verschillende opdrachten. Elke opdracht bestaat minimaal uit ťťn of meerdere filmfragmenten en workshopmateriaal op papier.

Het project Zichtbare Taaltaken is gefinancierd door het Aanvalsplan Laaggeletterdheid van het Ministerie van OCW, uitgevoerd onder auspiciŽn van het Cinop, gemaakt door Film@Taal en gefilmd door Script Factory.

Nieuwsgierig geworden? Ga naar: Filmmettaal.nl vraag de inloggegevens aan.


Protocol Dyslexie mbo

Het Protocol Dyslexie mbo biedt handvatten om dyslexiebeleid te verankeren in de zorgstructuur en het taalbeleid van mbo-instellingen.


Steunpunt Dyslexie

Het Steunpunt Dyslexie van oudervereniging Balans is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, in het kader van het Masterplan Dyslexie.


Taalonderzoek en Taalonderwijs Anderstaligen

Het Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam (ITTA) is een kenniscentrum voor taalverwerving en taalontwikkeling op alle niveaus. Het instituut heeft zowel expertise op het gebied van laaggeletterdheid als op het terrein van de ontwikkeling van basisvaardigheden bij volwassen leerders. Het ITTA ondersteunt personen en instellingen die zich ten doel stellen de basisvaardigheid taal verder te ontwikkelen om met meer succes te kunnen participeren in de samenleving, in het bijzonder in het onderwijs of op de arbeidsmarkt.


Wikiwijs

Wikiwijs is het platform voor docenten om open, digitaal leermateriaal te kunnen vinden, gebruiken en te bewerken.


Expertisecentrum Nederlands

Het Expertisecentrum Nederlands richt zich op verbetering van het taalonderwijs op de basisschool en in de voorschoolse periode.


Taalniveaus

Texamen is een instrument van Bureau Taal dat het taalniveau van teksten meet. Bureau Taal is gespecialiseerd in eenvoudig, begrijpelijk Nederlands. De site laat met voorbeelden het verschil zien en geeft een overzicht van het aanbod van het bureau.


Onze Taal

Website van het Genootschap Onze Taal, een vereniging voor taalliefhebbers, met o.a. een Taaladviesdienst, die vragen over de Nederlandse taal beantwoordt.


Nederlandse Taalunie

Van de Nederlandse Taalunie: startpagina voor het voortgezet/secundair onderwijs met vele doorklikmogeijkheden naar voorzieningen, onderwijsprijzen, organisaties, verenigingen, artikelen, enz.


Bureau ICE

Site van Bureau ICE, dat bedrijven en onderwijsinstellingen met diensten en producten ondersteunt bij de ontwikkeling van toetsen en examens, vooral op het gebied van taal.


De Nederlandse Taaltest

De Nederlandse Taaltest aan het eind aan wat het corresponderende niveau is, gebaseerd op de richtlijnen van het Europees Referentiekader (ERK). Bij iedere testuitslag wordt er een advies gegeven voor het verbeteren of op peil houden van je kennis.