Veelgestelde vragen over diploma's

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen over diploma's.

Tip: zoekt u een specifieke veelgestelde vraag? Gebruik dan de zoekfunctie Ctrl-F en vul vervolgens uw zoekterm in.


03/06/2016 Hoe zit het met de vermelding van de verschillende soorten examens (3F, 3ER, 2F, 2ER, 2A, 2A-ER) op de resultatenlijst?

Op de resultatenlijst wordt voor mbo-4 bij het niveau vermeld: 3F, 3ER. Vanaf 2016-2017 zal voor de mbo-2 worden vermeld: 2F of 2ER en voor mbo-3: 2F of 2ER (of als een student op mbo-2 of -3 examen heeft gedaan op een hoger niveau: 3F of 3ER). Het 2A en 2A-ER examen zijn in 2016-2017 nog pilotexamens, dus een extra kans. Het cijfer mag extra op de resultatenlijst of op een aparte bijlage worden vermeld. Voor de entreeopleiding geldt dat het resultaat voor rekenen op een bijlage bij de resultatenlijst kan worden vermeld of apart op de resultatenlijst.


03/06/2016 Blijft het zo dat het 2A-examen geen recht geeft op doorstroom naar niveau 3, nu het resultaat niet meetelt voor diplomering?

Nee, nu het diploma behaald kan worden ongeacht het resultaat voor rekenen, kan een student ook met een 2A-examen doorstromen naar niveau 3. Echter, omdat het 2A examen in 2016-2017 nog geen wettelijke status heeft, moeten studenten mbo-2 in dat studiejaar ook altijd een 2F examen afleggen om te kunnen diplomeren.


27/10/2015 Klopt het dat het resultaat voor het rekenexamen op de resultatenlijst vermeld dient te worden, ook als het een onvoldoende betreft? Moet daarbij vermeld worden dat het een resultaat betreft dat nog niet meetelt voor diplomering?

Ja, het klopt dat het resultaat vermeld moet worden op de resultatenlijst vanaf het moment dat de centrale examens zijn ingevoerd, ook als het een onvoldoende is. Nee, er hoeft niet bij te staan dat het een resultaat is dat niet meetelt voor diplomering. Dit geldt voor 3F vanaf 2015-2016 en voor 2F vanaf 2016-2017. Voor de entreeopleiding geldt dat het resultaat op een bijlage bij het diploma kan worden vermeld of apart op de resultatenlijst


27/10/2015 Is het voornemen nog steeds om twee diploma’s in te voeren voor de mbo-2 opleidingen?

Hier wordt later nog op terug gekomen.


27/10/2015 Blijft het voornemen om twee soorten diploma’s af te geven voor de entreeopleiding? Zo ja, hoe zit het dan met doorstroomrecht naar mbo 2?

Hier wordt later nog op terug gekomen.


18/12/2014 Hoe worden de resultaten voor Nederlands op het diploma vermeld vanaf het moment dat het meetelt voor het diploma? Komen ook de cijfers voor de afzonderlijke taalvaardigheden van het instellingsexamen op het diploma te staan?

Voor Nederlands worden op de resultatenlijst bij het diploma het referentieniveau, de cijfers voor het centraal examen en het instellingsexamen en de eindwaardering (dat is het afgeronde gemiddelde van het cijfer voor het centraal examen en het cijfer voor het instellingsexamen) vermeld. De onderliggende resultaten van het instellingsexamen komen niet op de resultatenlijst bij het diploma te staan.

Zie hiervoor: Regeling diplomamodel mbo


14/5/2014 Hoe moet het resultaat voor Engels (mbo 4) vermeld worden op de resultatenlijst bij het diploma?

In de kolom bij ‘taalbeheersingsniveau’ komen de wettelijk vereiste generieke ERK-niveaus te staan: bij luisteren, lezen B1, bij gesprekken voeren, spreken, schrijven A2. In de kolom ‘resultaat’ komt het eindcijfer te staan.


28/5/2013 In de brief van de minister van 24 april 2013 aan de mbo-instellingen staat dat het vanaf studiejaar 2013-2014 verplicht is om aan studenten een bewijs van de behaalde resultaten op de pilotexamens uit te reiken. Hoe moet dan bewijs eruit zien?

Deze verplichting is niet formeel. De scholen kunnen ervoor kiezen om een bewijs van de resultaten van het pilotexamen mee te geven. Voor het bewijs is een format beschikbaar waarin ook de eisen vermeld staan waaraan moet worden voldaan. U kunt dit format downloaden op de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo: http://bit.ly/bewijsstuk. Het bewijs waarop de resultaten voor de examens Nederlands en rekenen in de pilotfase worden vermeld, kan als afzonderlijk document bij de resultatenlijst worden gevoegd. De resultaten kunnen ook op de resultatenlijst bij het diploma worden vermeld, mits ze in een aparte tabel staan en duidelijk is dat deze resultaten niet meetellen voor diplomering. Ze mogen dus nog niet worden meegenomen in de tabel met de resultaten op de kerntaken.
Aan instellingen wordt geadviseerd om ook aan studenten die niet aan de pilotexamens hebben deelgenomen, maar een ander instellingsexamen hebben afgelegd, een bewijs uit te reiken en daar dan duidelijk op aan te geven dat de student heeft deelgenomen aan een instellingsexamen en niet aan een pilotexamen van Cito. 

 

Nee, alsnog examineren op een lager niveau is niet noodzakelijk. Alleen de op het vereiste beheersingsniveau behaalde deelvaardigheden dienen op een resultatenoverzicht bij het diploma aangegeven te worden. De niet behaalde deelvaardigheden hoeven dus niet op het resultatenoverzicht aangegeven te worden.