Professionalisering

Op deze pagina vindt u praktische documentatie en achtergrondinformatie die u als docent kan helpen bij het verder vormgeven van het taal- en rekenonderwijs.

 


Routegids 'Van ISK/Inburgering naar vakopleiding'

01/11/2018 De nieuwe routegids 'Van ISK/Inburgering naar vakopleiding' beschrijft ervaringen en succesfactoren bij het aanbieden van gecombineerde trajecten in het mbo, bedoeld om vluchtelingen en nieuwkomers een goede start te geven op de arbeidsmarkt. Lees verder...


Rapportage dyslexieverklaringen

13/09/2018 Op 7 september jl. heeft minister Slob van Onderwijs een brief naar de Tweede Kamer verstuurd over de activiteiten om het aantal dyslexieverklaringen terug te dringen. Daarnaast heeft hij het rapport 'Kwaliteit van dyslexieverklaringen' aangeboden.

Meer informatie? De Kamerbrief en het rapport zijn via deze link te downloaden.


Raamwerk opleiding rekendocent

19/12/2014 Het raamwerk voor het vormgeven van een opleiding voor rekendocenten is gepubliceerd. Dit raamwerk bevat bouwstenen die de kern vormen van kwalitatief goed rekenonderwijs. Lees verder...


Aangepaste versie Handreiking Instellingsexamens Nederlands

1/9/2014 Er is een aangepaste versie (versie juli 2014) van de Handreiking Instellingsexamens Nederlands beschikbaar. Er zijn bij de ontwikkeling van de extra voorbeeldexamens en het beoordelaarsplatform ‘Grip op taal’ in 2014 in overleg met ‘het veld’ aanpassingen gedaan in onder meer de beoordelingsformats.


Samenvatting onderzoek Rekenen in beeld

10/06/2014 Rekenopgaven die met beelden zijn opgesteld, worden gemiddeld beter gemaakt dan rekenopgaven met een talige context. Dat blijkt uit het onderzoek Rekenen in beeld dat onder 32.000 leerlingen is uitgevoerd. Download de samenvatting van het onderzoek.


Grip op taal

17/04/2014 In opdracht van Steunpunt taal en rekenen mbo heeft Cito het interactieve beoordelaarsplatform 'Grip op taal' ingericht. Docenten kunnen hier taaluitingen van studenten bekijken en beoordelen. Door verder te klikken zien docenten de beoordelingen van experts. Zo kunnen taalassessoren zich verder bekwamen in het beoordelen van taalprestaties van hun studenten. Het programma is bij uitstek geschikt om samen met collega's te gebruiken.

Link: www.gripoptaal.nl (beschikbaar vanaf 28 april 2014)


Over rekenen gesproken, interessante rekenpraktijken

10/4/2014 In het kader van het intensiveringstraject rekenen mbo zijn inventariserende gesprekken gevoerd over rekenbeleid met alle bekostigde mbo-instellingen. Hierbij kwam het gesprek regelmatig op interessante manieren waarop het rekenbeleid is vormgegeven. Voorbeelden waarvan wij als Steunpunt dachten dat deze voor andere scholen ook inspirerend en motiverend zouden kunnen werken. Wij hebben scholen daarom gevraagd een korte samenvatting te geven van deze interessante rekenpraktijken en er waar mogelijk een product bij te leveren. Dit heeft geleid tot de voorliggende bundeling. Lees verder...


Taalbewust beroepsonderwijs: handvatten voor taalstimulerend onderwijs

12/3/2014 In de publicatie Taalbewust beroepsonderwijs - geschreven door Tiba Bolle en Inge van Meelis - krijgen taal- en vakdocenten in het mbo praktische handvatten aangereikt om het onderwijs taalontwikkelend vorm te geven. Lees verder...


Handreikingen pilotexamens rekenen

20/12/2013 Tijdens de regionale bijeenkomsten van de rekennetwerken van Steunpunt taal en rekenen mbo, presenteerde Cito veelgemaakte fouten in de pilotexamens rekenen. Onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens is deze presentatie aangevuld en omgewerkt tot een publicatie. Deze Handreikingen rekenexamens mbo 2F en 3F zijn bedoeld voor docenten rekenen in het mbo als hulpmiddel bij het onderwijs ter voorbereiding op de pilotexamens rekenen mbo.  


Handreiking standaarden en eindtermen ve beschikbaar

28/5/2013 Tijdens twee conferenties van het Steunpunt ve is de Handreiking bij de standaarden en eindtermen volwasseneneducatie gelanceerd. Deze handreiking is een praktisch handboek met concrete uitwerkingen, voorbeelden en voorbeeldopdrachten bij de standaarden en eindtermen voor de volwasseneneducatie (ve). Lees verder... 


Servicepunt Examinering

18/3/2013 Veelgestelde vragen, handreikingen, scholingsaanbod voor examenfunctionarissen etc. Op de website van het Servicepunt Examinering mbo kunt u terecht voor informatie over de beroepsgerichte examinering in het mbo.

[www.examineringmbo.nl]


Opleiding rekenen voor mbo docenten

17/12/2012 Freudenthal Instituut, APS en Cinop hebben een Opleiding docent rekenen mbo ontwikkeld. Deze opleiding bestaat uit zes cursusdagen en een afsluitende zevende bijeenkomst. Tussen de bijeenkomsten wordt gewerkt aan opdrachten (op basis van zelf geformuleerde leervragen). De opleiding strekt zich uit over een periode van 1 jaar. Het eventuele tweede jaar is een coachingsjaar (met intervisie). Meer informatie: www.opleidingrekenenmbo.nl.


ERWD 3-protocol mbo

12/11/2012 Het protocol Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie 3 voor het mbo biedt een leidraad waarmee men in het mbo kan werken om iedere student goed rekenonderwijs te geven. De focus ligt daarbij op de rekenzwakke studenten. 


Studiesucces met dyslexie en dyscalculie

Steunpunt mbo is, samen met KPC, APS, CPS en Cinop, in december 2011 gestart met het project 'Studiesucces met dyslexie en dyscalculie'. Dit project omvat een schoolscan, een FAQ-database en de organisatie van twee regionale conferenties.


DifferentiŽren naar instructiebehoefte

In Euclides 87/7 verscheen het artikel DifferentiŽren naar instructiebehoefte. De auteurs, Ria Brandt-Bosman en Henk Logtenberg, gaan hierin in op de verschillende instructiebehoefte van sterke en zwakke studenten. Het is geschreven voor het voortgezet onderwijs maar ook bruikbaar voor docenten in het middelbaar beroepsonderwijs.


SLO: Schrijven van 1F naar 2F

SLO heeft in samenwerking met vmbo-scholen van de roc's van Amsterdam een voorbeeld van een leerlijn schrijfvaardigheid voor schrijfopdrachten van referentieniveau 1F naar niveau 2F uitgezet.


Steunpunt Dyslexie

Het Steunpunt Dyslexie van oudervereniging Balans is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, in het kader van het Masterplan Dyslexie.


ABC van de Nederlandse taal

'Als' of 'wanneer', 'kunt' of 'kan', 'blijkbaar' of 'schijnbaar'. Hoe vaak begin je zelf niet te twijfelen? En moeten woorden nou aan elkaar of los worden geschreven?


Vo/mbo-special Volgens Bartjens

‘Volgens Bartjens’ is al 30 jaar het tijdschrift voor reken-wiskundeonderwijs op de basisschool. Nu rekenonderwijs ook op vo en mbo tot het curriculum gaat behoren, leek het moment daar om een tweetal specials uit te geven voor docenten in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs die met rekenonderwijs te maken hebben of krijgen.


Concretisering referentieniveaus gesprekken en spreken

SLO heeft de referentieniveaus Nederlandse taal geconcretiseerd voor de domeinen Gesprekken en Spreken. Er worden tien voorbeelden gepresenteerd van gesprekken (video-opnamen), waarin steeds sprake is van zowel discussie als van het uitwisselen van informatie.


Competentieprofiel rekendocent mbo

Bij het Steunpunt taal en rekenen mbo komen regelmatig vragen binnen over de competenties van een rekendocent. ‘Welke eisen kunnen en moeten we stellen aan een goede rekendocent?’


Concretisering referentieniveaus rekenen

Wat betekenen de niveau nu eigenlijk voor de onderscheiden rekendomeinen? Wanneer kunnen we zeggen dat een leerling een taak uitvoert op het niveau van 2F? SLO heeft de referentieniveaus voor rekenen geconcretiseerd.


Taalposters (F-niveaus) en Rekenposters (F- en S-niveaus)

In opdracht van het Steunpunt taal en rekenen heeft APS posters met daarop de domeinen van de verschillende referentieniveaus taal en rekenen. Papieren versies van de posters zijn verstuurd naar de instellingen en kunnen worden bijbesteld bij APS. Digitale versies kunt u downloaden via deze site.


Docentengids 'Competent in leesbevordering'

De docentengids 'Competent in leesbevordering', die is bestemd voor docenten in de mbo-opleidingen voor kinderopvang en onderwijsassistent, bevat een bundeling van bestaande initiatieven.


Drieslag Rekenen

De Drieslag Rekenen is klaar. De brochure is uitgedeeld op de conferentie Tijd voor Rekenen, op 2 december 2010, en is inmiddels breed verspreid op de instellingen.


Drieslag taal

Met Drieslag taal, Praktijkboek Nederlands in het mbo, kunnen stafmedewerkers, taalcoŲrdinatoren, taalcoaches, opleidingmanagers, directieleden en docenten direct taalontwikkeling stimuleren. Het boek staat vol met handige tips, aanwijzingen, raadgevingen en vooral veel praktische informatie en voorbeelden.