Referentiekader Nederlandse taal en rekenen

In onderstaande documenten vindt u informatie over het referentiekader Nederlandse taal en rekenen. 

 


Staatsexamens NT2 en de referentieniveaus taal

17/7/2014 In het document Staatsexamens NT2 en de referentieniveaus taal [pdf] wordt een relatie gelegd tussen de referentieniveaus Nederlandse taal en de Staatsexamenprogramma’s I en II NT2.


Standaarden en eindtermen volwasseneneducatie op basis van de Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

13/7/2012 Het ministerie van OCW heeft het Steunpunt volwasseneneducatie gevraagd zorg te dragen voor een advies over de eindtermen Nederlandse taal en rekenen en ict-vaardigheden op 1F en 2F.


Website taal en rekenen

22/2/2012 Op www.taalenrekenen.nl staan voor taal en rekenen uitwerkingen van de referentieniveaus. Er zijn voor de verschillende referentieniveaus en domeinen verschillende soorten uitwerkingen beschikbaar.


Een vergelijking op hoofdlijnen

17/22010 Referentieniveaus taal en rekenen in het mbo: een vergelijking op hoofdlijnen.


Toewijzing en invoering referentiekader

7/10/2009 Achtergrondinformatie bij de invoering van het referentiekader Nederlandse taal en rekenen.


Eerste meting leerprestaties

7/10/2009 Cito-monitor Nederlandse taal en rekenen, een eerste meting van de leerresultaten.


Een nadere beschouwing

15/6/2009 Uitwerking en toelichting van de referentieniveaus Nederlands en rekenen.


Referentiekader taal en rekenen

Het referentiekader Nederlandse taal en rekenen.