Nieuws

 


Afscheid Ester van Meeteren

27/03/2018 Vanaf 1 april a.s. werkt Ester van Meeteren niet langer als adviseur moderne vreemde talen voor het Steunpunt taal en rekenen mbo. Zij heeft een taak aangenomen als voorzitter examencommissie algemeen bij Drenthe College. Dit gaat ze combineren met werk als centrale examensecretaris bij Nordwin College. Wij wensen haar heel veel succes in haar nieuwe banen. Voor vragen over Engels in het mbo kunt u gewoon blijven mailen naar info@steunpuntmbo.nl.


Wijziging examen- en kwalificatiebesluit met betrekking tot examinering Engels op een hoger niveau

18/07/2017 Op 17 juli is het wijzigingsbesluit Ekb WEB gepubliceerd omtrent het generieke examenonderdeel Engels voor mbo-4. Dit besluit betreft artikel 3a uit het EkB. Lees verder...


SBB publiceert nieuwe keuzedelen Engels A2/B1 en B1/B2

11/07/2017 SBB heeft de nieuwe keuzedelen Engels A2/B1 en B1/B2 gepubliceerd. Gekoppelde opleidingen op de niveaus 2 en 3 kunnen dit keuzedeel aanbieden.

> Naar het nieuwe keuzedeel Engels A2/B1
> Naar het nieuwe keuzedeel Engels B1/B2


Opbrengsten Flitsbijeenkomst Examinering Engels

30/03/2017 Het Steunpunt taal en rekenen mbo heeft op 29 maart 2017 een flitsbijeenkomst georganiseerd over examinering Engels. De opbrengsten van deze bijeenkomst zijn hier te vinden en te downloaden.


Cito zoekt docenten Engels en Nederlands voor constructiegroepen

10/02/2017 Per 1 augustus zoekt Cito docenten die beschikbaar zijn voor de constructiegroepen van centrale toetsen en examens voor Engels mbo (lezen en luisteren), Nederlands mbo 2F (lezen en kijk/luisteren), Nederlands mbo 3F (lezen en kijk/luisteren). Lees verder...


Internetconsultatie examinering Engels op een hoger niveau

30/01/2017 Van 30 januari t/m 27 februari 2017 is het mogelijk via internet te reageren op het voorgenomen wijzigingsbesluit Examen- en Kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB vanwege examinering van Engels in het mbo op een hoger niveau. Lees verder...


Prototype Engels B2

08/11/2016 Het prototype Engels B2 maakt aan de hand van voorbeelden de inhoud van het centraal examen (CE) voor Engels B2 duidelijk. U treft de link naar dit prototype aan op de examenpagina Engels B2 op Examenbladmbo.nl:

> Examenpagina Engels B2


Raadpleging conceptsyllabus Engels B2 mbo

26/10/2016 Vanaf studiejaar 2017-2018 is een centraal examen Engels verplicht voor mbo-4 studenten. Vanaf 1 augustus 2017 zal ook in de regelgeving opgenomen zijn dat het centraal examen Engels op niveau B1 of op niveau B2 afgelegd mag worden.
Voor de opleidingen op niveau 4 zijn er met ingang van het studiejaar 2015-2016 pilotexamens Engels B1 afgenomen. In het studiejaar 2016-2017 vindt er voor het eerst ook een afname van een pilotexamen B2 plaats.

Conceptsyllabus
Voor dit pilotexamen Engels B2 is een conceptsyllabus geredigeerd. In deze syllabus wordt beschreven op welke manier de onderdelen lezen en luisteren (beide op B2-niveau) geëxamineerd kunnen worden in een centraal examen Engels B2 mbo. Voordat deze conceptsyllabus gepubliceerd wordt, vindt er eerst een veldraadpleging plaats. Dat gebeurt nu via een digitale enquête. Lees verder...


Servicedocument generieke examinering Engels vanaf schooljaar 2016-2017 mbo niveau 4

04/07/2016 In het Servicedocument generieke examinering Engels vindt u een overzicht van de aangekondigde veranderingen voor de generieke examinering Engels. Het gaat om de aankondiging van voorgenomen beleid om het mogelijk te maken generieke examens Engels op een hoger referentiekaderniveau af te nemen; een aanpassing van de cesuur van B1 voor de centrale examens vanaf studiejaar 2016-2017 en deelname aan een pilotexamen lezen en luisteren B2.

> Download het Servicedocument generieke examinering Engels


Opbrengsten flitsbijeenkomst centrale examinering Engels

02/06/2016 Het Steunpunt taal en rekenen mbo heeft op 1 juni 2016 een flitsbijeenkomst georganiseerd over de centrale examinering Engels. De opbrengsten zijn nu te downloaden van deze site. Lees verder...


Flitsbijeenkomst centrale examinering Engels

26/04/2016 Vanaf het studiejaar 2017-2018 worden de vaardigheden lezen en luisteren van het generieke onderdeel Engels op mbo-4 niveau centraal geëxamineerd. Het Steunpunt taal en rekenen mbo organiseert daarom op 1 juni 2016 een flitsbijeenkomst om alle betrokkenen te informeren over het voorgenomen beleid. Lees verder...


Handreiking taalexaminering dove en slechthorende mbo'ers

01/06/2015 In opdracht van het ministerie van OCW heeft CINOP – in samenwerking met Siméa en SLO – de Handreiking mondelinge taalexamens voor auditief beperkte leerlingen in het mbo ontwikkeld. De handreiking bevat aanbevelingen voor aanpassingen binnen de kaders van wet- en regelgeving. Ook is een aantal beoordelinfsformulieren aangepast. Lees verder...


Voorbeeldexamen Engels mbo-4 gepubliceerd

26/05/2015 Het voorbeeldexamen Engels is gepubliceerd. U treft het voorbeeldexamen aan in PDF-formaat op Examenbladmbo.nl. U treft hier tevens het correctievoorschrift en de omzettingstabel aan. Lees verder...


FAQ's toezicht op taal, rekenen en loopbaan en burgerschap

17/03/2015 In de notitie Veelgestelde vragen toezicht op taal, rekenen en loopbaan en burgerschap geeft de Onderwijsinspectie, sector BVE, antwoord op een aantal veelgestelde vragen over toezicht op taal en rekenen en loopbaan en burgerschap. Deze notitie vervangt de notitie Talen, Rekenen en Loopbaan & burgerschap van januari 2014. Deze komt hiermee te vervallen. Lees verder...


Mededelingen College voor Examens

22/04/2014 In een mailing aan de contactpersonen COE heeft het College voor Examens (CvE) drie mededelingen gedaan. Omdat er behalve deze mededelingen geen andere informatie is vanuit het Steunpunt taal en rekenen mbo, verzendt het Steunpunt op donderdag 17 april geen nieuwsbericht COE. Lees verder...


Nieuw servicedocument Examinering generieke en beroepsspecifieke eisen taal en rekenen

28/3/2014 Er is een nieuw servicedocument beschikbaar over de Examinering van generieke en beroepsspecifieke eisen taal en rekenen, cohorten vanaf 2010 [Download].


Besluitvorming centrale examinering Engels

14/3/2014 In februari 2015 vindt de eerste afname plaats van de pre-pilot Engels voor mbo-4. Deze afname is een volgende stap conform het implementatieplan COE Engels. De eerste stap was het ontwikkelen van een prototype, dit prototype is gepubliceerd op de website van CvE. Op dit moment is besloten dat dit pre-pilotexamen een toetsduur van 90 minuten zal hebben. Dit pre-pilotexamen betreft de vaardigheden lezen en luisteren. Hoe de roostering is van deze pre-pilot in periode 3 van 2014-2015, wat de regels zijn voor de afname van deze pre-pilot en wat de voorwaarden voor deelname zijn voor de instellingen, wordt binnenkort bekendgemaakt. 


Website CvE: altijd het laatste nieuws over de centrale examens Engels mbo-4 

25/2/2014 Het College voor Examens (CvE) is belast met de uitvoering van de centrale examinering in het beroepsonderwijs zoals geformuleerd in het examenbesluit beroepsopleidingen WEB. Het CvE houdt u via de website op de hoogte van de laatste ontwikkelingen m.b.t. de centrale examens Engels. U vindt hier onder meer het implementatieplan en voorbeeldexamens. Meer info: website CvE 


Veldraadpleging prototype COE Engels

6/1/2014 De raadpleging duurt van 6 januari tot en met 26 januari 2014. Lees verder...


Voorbeeldinstellingsexamens beschikbaar

9/10/2013 De voorbeeldinstellingsexamens mvt zijn gepubliceerd! Op deze pagina vindt u alle toetsen, beoordelingsformulieren en formats. Voor de instellingsexamens in de productieve vaardigheden 'spreken', 'gesprekken voeren' en 'schrijven' zijn voorbeeldtoetsen beschikbaar voor Engels en Duits. Er zijn twee voorbeeldtoetsen Spaans beschikbaar (een omzetting van twee voorbeelden Duits). De meeste voorbeeldtoetsen zijn op A2 of B1 niveau. Bij de toetsen horen ook beoordelingsmodellen, lege formats en een handleiding.


Implementatie Centraal Ontwikkelde Examens Engels

4/9/2013 In de brief aan de mbo-instellingen van 24 april 2013 (referentie 495143) kondigt de minister van OCW aan dat het CvE verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het centraal ontwikkeld examen Engels (COE Engels) voor de niveau-4-opleidingen in het mbo. De opzet en uitrol van het COE Engels volgt in principe de infrastructuur die is gehanteerd voor de COE’s Nederlandse taal en rekenen. Dit implementatieplan beschrijft op hoofdlijnen hoe het CvE invulling zal geven aan deze nieuwe taak.


Laatste nieuws pilotexamens Engels

24/4/2013 Op 24 april heeft de minister in de Tweede Kamer gereageerd op de brief van de sectororganisaties over het implementatietraject taal en rekenen. Daarnaast heeft de minister een brief gestuurd aan de mbo-instellingen met de uitwerking van aangekondigde maatregelen in de voortgangsrapportage van 19 december 2012. Deze brief bevat ook nieuws over de pilotexamens Engels. Lees verder  


Voorbeeldinstellingsexamens MVT

12/2/2013 Momenteel wordt in opdracht van het Steunpunt taal en rekenen mbo door CINOP een set voorbeeldinstellingsexamens voor de moderne vreemde talen ontwikkeld. De voorbeeldtoetsen betreffen de productieve vaardigheden Spreken, Gesprekken en Schrijven en dienen als handreiking en inspiratie bij het vormgeven van de instellingsexamens voor de mvt. De voorbeelden zullen na de zomervakantie 2013 beschikbaar zijn via deze website.  


Voortgangsrapportage Nederlandse taal en rekenen

20/12/2012 De bewindslieden van OCW hebben op 19 december 2012 de vierde voortgangsrapportage Nederlandse taal en rekenen naar de Tweede Kamer gestuurd. Rapportage en bijlagen kunt u hier downloaden. 


Brief minister: Regelgeving examinering

11 apr 2012 - 09:04 Centrale examinering Engels niveau 4 verplicht vanaf studiejaar 2017-2018. Dat is een van de onderwerpen die aan de orde komen in de brief die de minister begin 2012 heeft verstuurd aan de mbo-instellingen. De brief beschrijft beoogde wijzigingen in de regelgeving voor examinering en diploma's mbo.


Presentaties flitsbijeenkomst en Handreiking MVT

10 feb 2012 - 15:02 Tijdens twee drukbezochte flitsbijeenkomsten in de Reehorst te Ede werd op vrijdag 10 februari de Handreiking Referentiekader Moderne Vreemde Talen in het mbo officieel gepresenteerd. Hier vindt u de presentaties die tijdens de flitsbijeenkomst werden gehouden én waar het allemaal om draaide: de Handreiking MVT.


Aankondiging COE Engels mbo-4

29 nov 2011 - 14:11 Vanaf het studiejaar 2017-2018 zijn centraal ontwikkelde examens Engels verplicht op mbo-4. Met de gefaseerde invoering van de COE Engels voor niveau 4 wordt begonnen vanaf het studiejaar 2013-2014.


Referentiekader MVT in het mbo (oktober 2010)

16 mei 2011 - 10:05 Begin oktober 2010 is het Referentiekader MVT in het mbo gepresenteerd. Dit document dient als handzame vervanging en update van het in 2001 gepubliceerde Europees Referentiekader. De verwachting is dat dit document in de loop van 2011 opgenomen zal worden in formele regelgeving.


Presentaties Flitsbijeenkomst MVT

15 mrt 2011 - 21:03 Op dinsdag 15 maart 2011 organiseerde het Steunpunt taal en rekenen mbo in samenwerking met de Netwerk Academy de eerste Flitsbijeenkomst MVT. Hier vindt u de presentaties die tijdens deze bijeenkomst werden gegegeven.


Centraal examen Engels voor niveau 4 opleidingen

08 mrt 2011 - 13:03 Engels wordt een verplicht vak in niveau 4 opleidingen en de examinering gaat gefaseerd plaatsvinden via centrale examens, uitgevoerd door het College voor Examens.