Intensiveringstraject Rekenen: update 11 september

In het voorjaar van 2017 heeft het Steunpunt taal en rekenen mbo weer met alle bekostigde mbo-instellingen gesprekken gevoerd over rekenen. Op basis van deze gesprekken is de rapportage ‘Over rekenen nog niet uitgesproken’ gemaakt. Lees meer...


Projecten

Het Steunpunt taal en rekenen mbo ondersteunt het mbo-veld met een aantal projecten en pilots. Hieronder vindt u een overzicht van de lopende projecten.


Quickscan doorlopende leerlijn vmbo-mbo voor zwakke rekenaars

De Quickscan doorlopende leerlijn vmbo-mbo voor zwakke rekenaars is - op verzoek van het ministerie van OCW - ontwikkeld door de Steunpunten taal en rekenen vo en mbo, in samenwerking met een aantal rekendeskundigen. Het is de bedoeling dat opleidingsteams van mbo en vmbo de quickscan zoveel mogelijk gezamenlijk inzetten. Door het invullen van de scoretabel in de quickscan bepalen de gesprekspartners hun gezamenlijke tevredenheid over de doorlopende leerlijn en hun eigen beleid daarvoor op een flink aantal indicatoren voor goed rekenbeleid en rekenonderwijs. Lees meer...


Masterplan Dyscalculie

Het Masterplan Dyscalculie ondersteunt sinds 2013 scholen en onderwijsinstellingen (PO, VO, (V)SO en MBO) bij het implementeren van een aanpak voor leerlingen met ernstige rekenproblemen en dyscalculie. Dit gebeurt middels voorlichting, professionalisering en de ontwikkeling van handreikingen. Het Masterplan Dyscalculie is een project in opdracht van het ministerie van OCW. Het wordt uitgevoerd door KPC Groep, Steunpunt taal en rekenen vo en Steunpunt taal en rekenen mbo in samenwerking met diverse partners in het onderwijsveld.


Bouwstenen voor leesbevordering

Voor studenten aan de mbo-opleidingen Pedagogisch Werk (PW) en Onderwijsassistent (OA) is leesbevordering een relevant thema. Daarom heeft CINOP in opdracht van het Steunpunt taal en rekenen mbo materialen ontwikkeld voor mbo-docenten PW en OA. Deze bouwstenen voor leesbevordering zijn te vinden op Leesplan.nl. Meer informatie over de achtergrond van het project Bouwstenen voor leesbevordering vindt u hier.


Intensiveringstraject Rekenen 

Hier vindt u het laatste nieuws over dit traject: achtergronden, de Startrapportage Intensiveringstraject Rekenen, de reactie van de minister hierop, de rapportage over de tweede ronde gesprekken en interessante rekenpraktijken. Lees meer...


Oplevering ffRekenen

Het digitale programma ffRekenen voor leerlingen met rekenachterstanden is gereed. ffRekenen is een webbased leermiddel waarmee jongeren en jongvolwassenen met een taal- en rekenachterstand op een voor hen effectieve en aansprekende manier de rekenvaardigheid kunnen verhogen. Lees meer...


Voorbeeldtoetsen moderne vreemde talen

Voor de instellingsexamens in de productieve vaardigheden Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven zijn voorbeeldtoetsen beschikbaar voor Engels en Duits. Er zijn twee voorbeeldtoetsen Spaans beschikbaar die een omzetting zijn van twee voorbeelden van Duits. De meeste voorbeeldtoetsen zijn op A2 of B1 niveau. Daarnaast vindt u op deze website de beoordelingsmodellen, lege formats en een Handleiding, behorende bij de voorbeeldtoetsen.


Einde gratis gebruik Taal de Baas

In mei 2011 stelde het Steunpunt taal en rekenen het programma ‘Taal de Baas’ gratis beschikbaar. Nu het programma is uitontwikkeld wil het Steunpunt, met het oog op de beschikbaarheid en doorontwikkeling op langere termijn, ‘Taal de Baas’ overdragen aan partijen die dit beter kunnen garanderen dan het Steunpunt. Daarmee komt met ingang van schooljaar 2014 -2015 een einde aan het gratis gebruik van Taal de Baas.


Taal de Baas

‘Taal de baas’ is een online diagnosticerend en remediŽrend programma voor lezen en luisteren in het mbo. Het programma kan gebruikt worden naast bestaande toetsen en methodes. ‘Taal de baas’ is ontwikkeld door het ITTA, Bureau ICE en Tremani in opdracht van het Steunpunt Taal en Rekenen mbo.


COE-praktijken

CINOP gaat in opdracht van het Steunpunt taal en rekenen mbo goede voorbeelden verzamelen die bruikbaar zijn bij het vormgeven van de centrale examens taal en rekenen in het mbo.


Studiesucces met dyslexie en dyscalculie

Steunpunt mbo is, samen met KPC, APS, CPS en Cinop, in december 2011 gestart met het project 'Studiesucces met dyslexie en dyscalculie'. Dit project omvat de ontwikkeling van een schoolscan, een FAQ-database en de organisatie van twee regionale conferenties.


Vakbegrip: lees- en rekenlessen mbo

In opdracht van het Steunpunt taal en rekenen mbo heeft de CED-groep een product ontwikkeld, bestemd voor zwakke lezers en rekenaars in het mbo (gericht op het behalen van referentieniveau 2F). De lessen zijn online beschikbaar op www.vakbegrip.nl.


Volgens Bartjens

In het voorjaar van 2012 verschijnt een tweede vo/vmbo-special van het tijdschrift Volgens Bartjens. De praktijk van het rekenonderwijs in deze sectoren zal hierin centraal staan.