Beleid

Op deze pagina vindt u documentatie met betrekking tot beleid op het gebied van taal- en rekenonderwijs. 


Aanpassingen besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

26/06/2017 De MBO Raad heeft een factsheet gemaakt waarin wordt ingegaan op nieuwe eisen aan beroepskrachten in de voorschoolse educatie. Een van deze eisen betreft de taalbeheersing op 3F-niveau voor mondelinge taalvaardigheid.

> Download de factsheet voor meer informatie


Diplomering mbo n.a.v. de aangenomen moties rekenen

23/10/2015 De bewindspersonen hebben op 22 oktober 2015 een nieuwe brief over rekenen aan de Tweede Kamer gestuurd. Dit heeft een aantal gevolgen voor het centraal examen rekenen en de diplomering. Lees meer...


Nieuwe brief van bewindslieden OCW aan Tweede Kamer

22/10/2015 Op dinsdag 6 oktober 2015 hebben staatssecretaris Dekker en minister Bussemaker een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het rekenonderwijs en het rekenexamen. Dezelfde week vond hierover een debat plaats in de Tweede Kamer. Tijdens het debat zijn moties ingediend, waarover op 13 oktober in de Tweede Kamer is gestemd. De bewindspersonen hebben op 22 oktober een nieuwe brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Lees meer...


Brief stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen

07/10/2015 Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker hebben op 6 oktober, zoals in de zevende voortgangsrapportage over de referentieniveaus van 25 juni aangekondigd, een brief aan de Tweede Kamer gezonden over taal en rekenen. In de brief heeft het kabinet aangekondigd het centraal examen rekenen op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) voorlopig niet mee te laten tellen voor het behalen van het diploma. Lees meer...


Voortgangsrapportage rekenen juni 2015

26/06/2015 Op 25 juni is de voortgangsrapportage 2015 over de invoering van de referentieniveaus rekenen naar de Tweede Kamer verstuurd. Lees meer...


Intensiveringstraject rekenen

15/06/2015 [update] Zoals vermeld in de voortgangsrapportage van 26 september 2013 heeft het ministerie van OCW de Steunpunten vo en mbo opdracht gegeven een intensiveringstraject rekenen te starten. Dit naar aanleiding van de tegenvallende resultaten op de pilot rekentoets in het vo en de examenresultaten in het mbo. Lees meer...


Rekentoets geen selectie-instrument

09/06/2015 In het verleden zijn er op meerdere plekken signalen binnengekomen dat de resultaten van de rekentoets worden gebruikt als selectie-instrument. Wellicht ten overvloede brengen we graag onder de aandacht dat het resultaat op de vo-rekentoets of het mbo-rekenexamen niet als apart selectie-instrument gebruikt mag worden bij de inschrijving van studenten. Is een student op basis van zijn diploma toelaatbaar in een opleiding, dan mag hij dus niet vanwege een resultaat op de rekentoets / het rekenexamen worden geweigerd voor deze opleiding


Brief OCW naar Tweede Kamer over invoering referentieniveaus

17/12/2014 Op 17 december hebben de minister en de staatssecretaris van OCW een brief gestuurd naar de Tweede Kamer, waarin de Kamer ge´nformeerd wordt over de stand van zaken met betrekking tot de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen. Deze brief is geschreven naar aanleiding van de Voortgangsrapportage van juni 2014 en het advies van de Commissie verantwoorde invoering rekentoets (de commissie Steur). Lees meer...


Commissie verantwoorde invoering rekentoets

1/9/2014 Vanaf schooljaar 2015-2016 gaat de rekentoets meetellen voor het diploma van het voortgezet onderwijs en mbo-4. Een jaar later volgen mbo-2 en mbo-3. Afgelopen mei heeft een commissie onder leiding van prof. Bosker aan de staatssecretaris en minister van OCW onder andere geadviseerd de referentiecesuur (de lat tussen een voldoende en een onvoldoende) van de rekentoets voorlopig nog niet vast te zetten. Lees meer...


Voortgangsrapportage 2013-2014 naar de Tweede Kamer

16/6/2014 De voortgangsrapportage over de implementatie van de referentieniveaus Nederlands en rekenen is op vrijdag 13 juni naar de Tweede Kamer gestuurd. Lees meer...


Reactie minister op kamervragen over de rekentoets

14/3/2014 Brief van de staatssecretaris van OCW aan de Tweede Kamer met reactie op de vragen in het kader van het schriftelijk overleg met de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 25 november 2013 inzake cijfer rekenen op een bijlage bij de cijferlijst en van 5 november 2013 inzake plan van aanpak verbetering rekenvaardigheden. Downloads: begeleidende brief [pdf] en verslag houdende lijst met vragen en antwoorden [pdf].


Voortgangsrapportage taal en rekenen 2013

26/09/2013 Op 26 september 2013 is de vijfde voortgangsrapportage over de implementatie van de referentieniveaus taal en rekenen (pdf) naar de Tweede Kamer verstuurd. In de rapportage wordt de stand van zaken beschreven, een aantal knelpunten benoemd, en maatregelen die genomen worden ter verbetering van het invoeringsproces. Lees meer...


MBO Raad onderzoekt knelpunten taal en rekenen in bbl

13/03/2012 De MBO Raad wil de dilemma's en knelpunten in kaart brengen waarmee instellingen kampen bij het invoeren van een passende aanpak voor taal- en rekenonderwijs in bbl-opleidingen. Aan de hand van deze inventarisatie wil de MBO Raad instellingen de opleidingen beter ondersteunen.


APS lanceert site over schoolbreed taal- en rekenbeleid

06/03/2012 In opdracht van OCW, en met zijdelingse betrokkenheid van het Steunpunt taal en rekenen vo, heeft APS een website gelanceerd over taal- en rekenbeleid in het voortgezet onderwijs. Ook voor mbo-instellingen bevat deze site nuttige informatie.


Checklist doorlopende leerlijnen taal en rekenen

07/09/2011 Deze checklist van SLO kan u behulpzaam zijn bij het opstellen, implementeren en vastleggen van beleid voor de doorlopende leerlijnen taal en rekenen binnen uw school.


Rekenen in mbo

01/04/2011 De publicatie Rekenen in het mbo. Waarom? Wat? Hoe? behandelt allerlei aspecten van het rekenonderwijs: visies op rekenen, referentieniveaus, voorbeelden van materiaal en links naar websites.


Analyse implementatieplannen: rapportage, servicedocument en bloemlezing

20/01/2011 Het Steunpunt heeft de implementatieplannen geanalyseerd die mbo-instellingen hebben ingediend in het kader van de 'Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo'. De rapportage daarvan, en een samenvattend servicedocument, zijn nu als download beschikbaar.


Bloemlezing implementatieplannen

20/01/2011 De Bloemlezing implementatieplannen Nederlandse taal en rekenen mbo bevat een bonte verzameling van interessante voorbeelden uit de implementatieplannen die mbo-instellingen hebben opgesteld. De voorbeelden gaan over visie en beleid, strategie en aanpak, effectmeting en bijzondere activiteiten.


Handreiking implementatieplan taal en rekenen

19/11/2009 Mbo-instellingen moeten voor 1 april 2010 een implementatieplan taal en rekenen opstellen. Tijdens de flitsbijeenkomst van 20 november in Nieuwegein heeft CINOP een handreiking gepresenteerd voor het opstellen van het implementatieplan.