Regelgeving en besluitvorming

Hieronder leest u meer over de politieke besluitvorming met betrekking tot de invoering van het referentiekader taal en rekenen in het mbo.

 


Kamerbrief nieuw rekenbeleid in het vo en mbo

12/11/2018 De onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hebben de Tweede Kamer op 9 november 2018 per brief geďnformeerd over hun plannen voor een transitieperiode naar nieuw rekenbeleid in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. In dit nieuwsbericht gaan we in op de zaken uit de brief die het mbo betreffen.


Uitwerking motie rekentoets vo

09/03/2018 Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over het plan 'Een nieuw perspectief voor rekenen in het voortgezet onderwijs'. Lees meer...


Rapportage referentieniveaus 2016-2017

02/01/2018 Vlak voor kerst heeft de minister een brief aan de Tweede Kamer geschreven met als bijlage de rapportage van het CvTE over de centrale examens. Lees meer...


Rekenen in het regeerakkoord

16/10/2017 In het regeerakkoord (oktober 2017) is ook een passage over rekenen opgenomen. Wanneer er meer duidelijkheid is over wat dit concreet gaat betekenen voor onderwijs en de examinering in het mbo zullen wij dit communiceren. Lees meer...


Brief over meetellen resultaten rekentoets en onderzoek alternatieve rekentoets

15/07/2017 Op 15 juli hebben de minister en de staatssecretaris een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin twee mededelingen over de rekentoets. U kunt de brief hier downloaden.


Aanpassingen besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

26/06/2017 De MBO Raad heeft een factsheet gemaakt waarin wordt ingegaan op nieuwe eisen aan beroepskrachten in de voorschoolse educatie. Een van deze eisen betreft de taalbeheersing op 3F-niveau voor mondelinge taalvaardigheid.

> Download de factsheet voor meer informatie


Stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen 2016

14/11/2016 Op 11 november 2016 hebben de minister en de staatssecretaris van OCW een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de ontwikkelingen met betrekking tot de resultaten voor taal en rekenen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Lees meer...


Agenda rekenonderwijs vo/mbo

11/07/2016 Op 8 juli hebben de minister en de staatssecretaris een schriftelijk overleg gestuurd naar de Tweede Kamer. In dit schriftelijk overleg worden de vragen beantwoord die verschillende Kamerfracties hebben gesteld naar aanleiding van de Kamerbrief over vervolgbeleid van rekenen van 22 oktober 2015. Eén van de onderwerpen in de brief van 22 oktober was de aankondiging van een actieplan rekenonderwijs. Dit actieplan, inmiddels omgedoopt tot de Agenda rekenonderwijs vo/mbo, is bij het schriftelijk overleg van 8 juli gevoegd, evenals het actieplan rekenen van de MBO Raad. Lees meer...


Aanpassing Examen- en kwalificatiebesluit en Regeling modeldiploma

25/11/2015 Het examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB en de Regeling modeldiploma mbo zijn aangepast n.a.v. de brief van 22 oktober aan de Tweede Kamer. Lees meer...


Diplomering mbo n.a.v. de aangenomen moties rekenen

23/10/2015 De bewindspersonen hebben op 22 oktober 2015 een nieuwe brief over rekenen aan de Tweede Kamer gestuurd. Dit heeft een aantal gevolgen voor het centraal examen rekenen en de diplomering. Lees meer...


Nieuwe brief van bewindslieden OCW aan Tweede Kamer

22/10/2015 Op dinsdag 6 oktober 2015 hebben staatssecretaris Dekker en minister Bussemaker een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het rekenonderwijs en het rekenexamen. Dezelfde week vond hierover een debat plaats in de Tweede Kamer. Tijdens het debat zijn moties ingediend, waarover op 13 oktober in de Tweede Kamer is gestemd. De bewindspersonen hebben op 22 oktober een nieuwe brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Lees meer...


Brief stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen

07/10/2015 Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker hebben op 6 oktober, zoals in de zevende voortgangsrapportage over de referentieniveaus van 25 juni aangekondigd, een brief aan de Tweede Kamer gezonden over taal en rekenen. In de brief heeft het kabinet aangekondigd het centraal examen rekenen op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) voorlopig niet mee te laten tellen voor het behalen van het diploma. Lees meer...


Voortgangsrapportage rekenen juni 2015

26/06/2015 Op 25 juni is de voortgangsrapportage 2015 over de invoering van de referentieniveaus rekenen naar de Tweede Kamer verstuurd. In deze rapportage wordt ingegaan op de volgende thema’s:

  • Voorlopige resultaten in vo, van de reguliere rekentoets en de ER-toets.
  • Verbetering van de rekentoets vo en het centraal examen rekenen mbo en de randvoorwaarden.
  • Verbetering van het rekenonderwijs en de overgangsperiode.

Het Steunpunt heeft bij de rapportage, zoals gebruikelijk, een servicedocument gemaakt.

> Download: Voortgangsrapportage rekenen juni 2015
> Download: Servicedocument voortgangsrapportage juni 2015


Rekentoets geen selectie-instrument

09/06/2015 In het verleden zijn er op meerdere plekken signalen binnengekomen dat de resultaten van de rekentoets worden gebruikt als selectie-instrument. Wellicht ten overvloede brengen we graag onder de aandacht dat het resultaat op de vo-rekentoets of het mbo-rekenexamen niet als apart selectie-instrument gebruikt mag worden bij de inschrijving van studenten. Is een student op basis van zijn diploma toelaatbaar in een opleiding, dan mag hij dus niet vanwege een resultaat op de rekentoets / het rekenexamen worden geweigerd voor deze opleiding.


FAQ's toezicht op taal, rekenen en loopbaan en burgerschap

17/03/2015 In de notitie Veelgestelde vragen toezicht op taal, rekenen en loopbaan en burgerschap geeft de Onderwijsinspectie, sector BVE, antwoord op een aantal veelgestelde vragen over toezicht op taal en rekenen en loopbaan en burgerschap. Lees meer... 


Internetconsultatie wijziging Examen- en Kwalificatiebesluit WEB

19/01/2015 De voorgestelde wijziging op het Examenbesluit VO en het Examen- en Kwalificatiebesluit WEB in verband met de invoering van de rekentoets ER en de tijdelijke aanpassingen in de slaag/zak-regeling naar aanleiding van de adviescommissies Bosker en Steur staan op internet ter consultatie. U kunt hierop reageren tot 16 februari 2015. Lees meer...


Brief OCW naar Tweede Kamer over invoering referentieniveaus

17/12/2014 Op 17 december hebben de minister en de staatssecretaris van OCW een brief gestuurd naar de Tweede Kamer, waarin de Kamer geďnformeerd wordt over de stand van zaken met betrekking tot de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen. Deze brief is geschreven naar aanleiding van de Voortgangsrapportage van juni 2014 en het advies van de Commissie verantwoorde invoering rekentoets (de commissie Steur). Lees meer...


Commissie verantwoorde invoering rekentoets

1/9/2014 Vanaf schooljaar 2015-2016 gaat de rekentoets meetellen voor het diploma van het voortgezet onderwijs en mbo-4. Een jaar later volgen mbo-2 en mbo-3. Afgelopen mei heeft een commissie onder leiding van prof. Bosker aan de staatssecretaris en minister van OCW onder andere geadviseerd de referentiecesuur (de lat tussen een voldoende en een onvoldoende) van de rekentoets voorlopig nog niet vast te zetten. Lees meer...


Bestuursakkoord mbo 2014

17/7/2014 Op 11 juli is het Bestuursakkoord mbo 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin leggen de minister en de publiek bekostigde instellingen in het mbo hun overeenstemming vast over de kwalificatieafspraken mbo. Dit akkoord geldt voor de periode 2015-2019. Met het bestuursakkoord kan de Regeling kwaliteitsafspraken mbo worden opgesteld. Deze zal in september in concept naar de Tweede kamer worden verstuurd.

Download: Bestuursakkoord mbo 2014 [pdf]


Voortgangsrapportage 2013-2014 naar de Tweede Kamer

16/6/2014 De voortgangsrapportage over de implementatie van de referentieniveaus Nederlands en rekenen is op vrijdag 13 juni naar de Tweede Kamer gestuurd. Lees meer...


Reactie minister op kamervragen over de rekentoets

14/3/2014 Brief van de staatssecretaris van OCW aan de Tweede Kamer met reactie op de vragen in het kader van het schriftelijk overleg met de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 25 november 2013 inzake cijfer rekenen op een bijlage bij de cijferlijst en van 5 november 2013 inzake plan van aanpak verbetering rekenvaardigheden. Downloads: begeleidende brief [pdf] en verslag houdende lijst met vragen en antwoorden [pdf]. 


Test werkwijze inspectie bij afname COE

14/3/2014 In de komende pilotperiode 4 gaat de inspectie de werkwijze testen die zij hanteren bij het toezicht op de afnames van de centrale examens. Lees meer... 


Internetconsultatie wijziging Examen- en Kwalificatiebesluit

19/2/2014 Ministerie wil inzicht krijgen in de uitvoerbaarheid van het conceptbesluit. Lees meer...


Veldraadpleging prototype COE Engels

6/1/2014 De raadpleging duurt van 6 januari tot en met 26 januari 2014. Lees verder


Bewijs pilotexamens Nederlands en rekenen

23/12/2013 De Regeling gedeeltelijke centrale examinering staat open voor internetconsultatie. Lees verder...


Voortgangsrapportage taal en rekenen 2013

29/11/2013 Op 26 september 2013 is de vijfde voortgangsrapportage over de implementatie van de referentieniveaus taal en rekenen (pdf) naar de Tweede Kamer verstuurd. In de rapportage wordt de stand van zaken beschreven, een aantal knelpunten benoemd, en maatregelen die genomen worden ter verbetering van het invoeringsproces. Hieronder volgt een samenvatting van de rapportage voor het vo en het mbo.


Herziening servicedocument WEB

7/5/2013 In verband met de voortgangsrapportage van 19 december 2012 en de brief van de minister aan de mbo-instellingen van 24 april 2013 is een aantal artikelen uit het servicedocument Wijziging Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB niet meer van toepassing. In het herziene servicedocument is met geel gemarkeerd welke artikelen niet meer van toepassing zijn en is aangegeven wat de regels zijn volgens bovengenoemde brieven. Wanneer er een nieuwe wijziging op het Examen- en Kwalificatiebesluit komt, publiceert het Steunpunt een geheel nieuw servicedocument. 


Bewijs resultaten taal en rekenen

24/4/2013 In de brief van 19 december 2012 heeft de minister van OCW aangegeven dat vanaf het studiejaar 2013-2014 de resultaten op de examens taal en rekenen worden toegevoegd aan de resultatenlijst bij het diploma. Lees verder. 


Reactie minister op brief sectororganisaties

24/4/2013 Op 24 april heeft de minister in de Tweede Kamer gereageerd op de brief van de sectororganisaties over het implementatietraject taal en rekenen. Daarnaast heeft de minister een brief gestuurd aan de mbo-instellingen met de uitwerking van aangekondigde maatregelen in de voortgangsrapportage van 19 december 2012. Lees verder. 


Sectorraden bezorgd over gevolgen implementatie t+r

6/3/2013 De sectorraden hebben op 4 maart gezamenlijk een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Hierin uiten zij hun zorgen over de gevolgen van het implementatietraject referentiekader Nederlands en rekenen voor leerlingen in het po, vo en mbo.


Diplomamodel en referentieniveaus

21/2/2013 Op 4 juni 2012 is de Regeling Modeldiploma mbo in de Staatscourant verschenen. In het document 'Diplomamodel en referentieniveaus' is aangegeven wat de regelgeving is voor het vermelden van de resultaten Nederlandse taal en rekenen na 1 augustus 2013 op de resultatenlijsten bij de diploma's. 


Invoering verplicht modeldiploma een jaar later

19/2/2013 De Regeling modeldiploma mbo treedt op 1 augustus 2013 in werking. 


Taal en rekenen in EVC

21/1/2013 De matrix Consequenties regelgeving Nederlandse taal en rekenen voor EVC-kandidaat biedt EVC-aanbieders en EVC-kandidaten overzicht van wat de wetgeving voor hen betekent. Bijbehorend servicedocument geeft een toelichting hierop voor de onderwijsinstellingen.  


Voortgangsrapportage Nederlandse taal en rekenen

20/12/2012 De bewindslieden van OCW hebben op 19 december 2012 de vierde voortgangsrapportage Nederlandse taal en rekenen naar de Tweede Kamer gestuurd. Rapportage en bijlagen kunt u hier downloaden.


Regeling modeldiploma mbo 2012 gepubliceerd

11/6/2012 De regeling modeldiploma mbo 2012 is op 4 juni jl. in de Staatscourant gepubliceerd. In deze regeling is een modeldiploma vastgesteld dat in het hele mbo per 1 augustus 2012 in zal gaan.


Minister informeert over resultaten pilotexamens

11 juni 2012 In een brief aan de Tweede Kamer én een aparte brief aan de schoolbesturen vo en mbo informeert de minister over de resultaten van de pilotexamens Nederlands en rekenen in het mbo en de pilotrekentoets in het vo.


Wijziging Examenbesluit mbo

4 juni 2012 Het Steunpunt heeft een servicedocument gemaakt bij de wijzigingen in het Examenbesluit mbo zoals die op 22 mei 2012 in het Staatsblad zijn gepubliceerd.


Normenbundel Exameninstrumenten 2012

17 april 2012 Met de Normenbundel Exameninstrumenten 2012 verschaft de inspectie nadere informatie over de wijze waarop zij de exameninstrumenten beoordeelt.


Beantwoording kamervragen wijziging WEB

23 maart 2012 Reactie op schriftelijk overleg over het Besluit van 11 november 2011 tot wijziging van onder meer het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB inzake de beroepsgerichte kwalificatiestructuur.


Minister houdt vast aan examen 2F voor vmbo-bb

8 maart 2012 Minister Van Bijsterveldt gaat niet in op het voorstel het examen Nederlandse taal en rekenen voor het vmbo-bb (basisberoepsgerichte leerweg) op niveau 2F te vervangen door een diagnostische toets. Ook ziet ze nu nog geen reden om van het beoogde tijdpad af te wijken.


Toezichtkader bve 2012

5 december 2011 Met het Toezichtkader bve 2012 beoordeelt de inspectie of mbo-opleidingen voldoen aan de basiskwaliteit, en er door interventies aan bijdragen dat opleidingen waar dat niet het geval is, zo snel mogelijk alsnog hieraan voldoen.


Kamerbrief Kwaliteit van het mbo-onderwijs

28 november 2011 In de brief 'Kwaliteit van het mbo-onderwijs' informeert de minister van OCW de Tweede Kamer over de stand van zaken rond het Actieplan ‘Focus op Vakmanschap’. Daarbij wordt vooral ingegaan op de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs.


Wijziging Examenbesluit beroepsopleidingen WEB

11 november 2011 Met het besluit van 11 november 2011 tot wijziging Examenbesluit beroepsopleidingen WEB (Stb-2011-563) wordt voor de inhoud van de kwalificatiedossiers onderscheid gemaakt tussen generieke en specifieke kwalificatie-eisen.


Ruim 51 mln. voor intensivering taal- en rekenonderwijs mbo

9 november 2011 In de Staatscourant van 9 november jl. wordt gemeld dat de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op grond van de 'Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo' voor het kalenderjaar 2012 € 51.609.000,- beschikbaar stelt.


Wijziging WEB inzake beroepsgerichte kwalificatiestructuur

7 november 2011 Met de wet van 7 nov 2011 tot (Stb-2011-560) wordt per 1 augustus 2012 de beroepsgerichte kwalificatiestructuur voor het hele middelbaar beroepsonderwijs ingevoerd.


Brief aan instellingen/Uitvoeringskalender Actieplan MBO

20 september 2011 In de brief 'Consequenties wetsvoorstel beroepsgerichte kwalificatiestructuur en MBO Actieplan 2011-2015' informeert de minister instellingen over de consequenties van het wetsvoorstel beroepsgerichte kwalificatiestructuur en de voortgang van de maatregelen die zijn beschreven in het Actieplan MBO ‘Focus op vakmanschap.’


Derde voortgangsrapportage implementatie

7 juni 2011 De brief van de minister van OCW met de derde voortgangsrapportage over de implementatie taal en rekenen.


Actieplan mbo - Focus op vakmanschap

11 mei 2011 Brief aan de Tweede Kamer over het actieplan 'Focus op vakmanschap 2011-2015'.


Taal en rekenen in AKA

11 april 2011 Brief van de minister (aan het Nova College) over invoering taal en rekenen bij AKA mbo 1 deelnemers.


Besluit tot wijziging Examenbesluit WEB

28 maart 2011 Het besluit om te komen tot wijziging van onder meer het Examenbesluit WEB.


Briefwisseling over invoering referentieniveaus

17 januari 2011 In onderstaande briefwisseling tussen de minister van OCW en de MBO Raad kunt u meer lezen over de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen in het onderwijs.


Publicaties Staatsblad

april/juli 2010 Hieronder vindt u de publicaties in het Staatsblad met betrekking tot de vastgestelde wetgeving over het referentiekader Nederlandse taal en rekenen.


Voorstel vaststelling referentieniveaus

5 maart 2010 Brief van de minister van OCW aan de Tweede Kamer met het voorstel de wet op de referentieniveaus vast te stellen (inclusief de nota van toelichting).


Brief/toelichting minister op referentieniveaus

29 januari 2010 Brief (plus bijlage) van de minister van OCW aan de scholen met toelichting over de implementatie van de referentieniveaus taal en rekenen in het onderwijs.


Brief voorgenomen wetgeving referentiekader

21 januari 2010 Brief van de minister aan de Tweede Kamer over de voorgenomen wetgeving referentiekader taal en rekenen.


Concept referentiekader

18 januari 2010 In dit document kunt u het concept-referentiekader taal en rekenen lezen dat in januari 2010 aangeboden is aan de Tweede Kamer.


Brief staatssecretaris centrale examinering

9 december 2009 Brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer over de invoering van centrale examinering taal en rekenen in het mbo. 


Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen

9 november 2009 De Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo is op 9 november verschenen in de Staatscourant. De regeling bevat de systematiek voor de verdeling van de voor taal en rekenen geoormerkte middelen voor het mbo. Ook de voorwaarden waaronder die middelen aan de instellingen worden verstrekt, staan in de regeling.


Brief voortgang implementatie referentiekader

7 oktober 2009 Brief van de minister van OCW over de voortgang van de implementatie van het referentiekader taal en rekenen.


Brief over uitvoeringsplan taal en rekenen mbo

1 juli 2009 Brief van de staatssecretaris over het uitvoeringsplan taal en rekenen in het mbo (inclusief het uitvoeringsplan).


Brief doorlopende leerlijnen

20 februari 2009 Brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer over de voortgang van de doorlopende leerlijnen Nederlandse taal en rekenen.


Brief minister basisvaardigheden

22 december 2008 Brief van de minister van OCW aan de onderwijsinstellingen over invoering basisvaardigheden Nederlandse taal en rekenen mbo.


Brieven onderwijsraden advies referentiekader

4 december 2008 Brieven van de MBO Raad, VO-raad en de PO-Raad aan de minister met advies over de invoering van het referentiekader Nederlandse taal en rekenen.