Extra toelichting op wijziging servicedocumenten

Op 5 juni hebben wij een bericht gepubliceerd over de wijziging van de Servicedocumenten Examinering Engels en Vrijstellingen. Nu blijkt er onduidelijkheid te zijn over de termijn waarop vrijstelling mogelijk is bij de uitzonderingssituaties. Deze termijn is niet anders dan geldt voor alle vrijstellingen voor de generieke vakken, volgens artikel 3b van het Examen- en Kwalificatiebesluit WEB. Zie hiervoor de documenten en de schuingedrukte zinnen in het bericht hieronder.

Wijziging Servicedocumenten Examinering Engels en Vrijstellingen

Met het wijzigen van het EKB vorig jaar (dat een student een examen op een hoger niveau mag doen dan aan de kwalificatie is verbonden) is er een uitzonderingssituatie ontstaan voor generieke vakken bij doorstroom en afstroom. Het is hierdoor mogelijk geworden om zowel vrijstelling te krijgen voor het generieke examenonderdeel als het keuzedeel.

De tekst met betrekking tot vrijstelling op basis van een keuzedeel in beide servicedocumenten is op grond hiervan aangepast.

Doorstroom of afstroom met keuzedelen voor generieke vakken

Met een behaald keuzedeel Nederlandse taal 3F, Engelse taal A2/B1 of rekenen 3F, kan de student die de overstap maakt van een niveau 3 naar een niveau 4 opleiding, vrijstelling krijgen in zijn vervolgopleiding voor de generieke examenonderdelen Nederlandse/ Engelse taal of rekenen. Uiteraard niet voor deze keuzedelen omdat deze niet gekoppeld kunnen worden aan een niveau 4 opleiding. De keuzedelen maken op deze manier de overstap naar een hoger mbo niveau gemakkelijker.

Er zijn twee bijzondere situaties:

  1. Engels B1/B2 en doorstroom
    Een student die bij de niveau 3 opleiding een keuzedeel Engels B1/B2 heeft behaald, kan dit keuzedeel als vrijstelling opvoeren voor het keuzedeel Engels B1/B2 bij de niveau 4 opleiding (mits de kwalificatie geen Engels op dit niveau bevat). En de student kan het keuzedeel ook als vrijstelling opvoeren voor het generieke onderdeel Engels A2/B1 in de niveau 4 kwalificatie. In dit geval is het keuzedeel B1/B2 bij een andere beroepsopleiding behaald, en kan volgens artikel 3b uit het EKB wl vrijstelling voor zowel het keuzedeel als het generieke deel gegeven worden.
    Voorwaarde hierbij blijft dat de student het diploma niveau 4 volgens de planning haalt binnen twee jaar na diplomeringsjaar van niveau 3.
  2. Nederlands of rekenen 3F en afstroom
    Datzelfde geldt bij afstroom van een niveau 4 opleiding naar een niveau 3 opleiding: indien het generieke deel Nederlands 3F of rekenen 3F in de niveau 4 opleiding behaald is, kan de student bij afstroom naar niveau 3 vrijstelling krijgen voor het keuzedeel 3F n voor het generieke deel 2F.
    Voorwaarde hierbij blijft dat de student het diploma niveau 3 volgens de planning haalt binnen 2 jaar na diplomering of uitschrijving van niveau 4.

Zie verder het servicedocument Examineren van Engels en het servicedocument Vrijstellingen.