Wijziging examen- en kwalificatiebesluit met betrekking tot examinering Engels op een hoger niveau

Op 17 juli is het wijzigingsbesluit Ekb WEB gepubliceerd omtrent het generieke examenonderdeel Engels voor mbo-4. Dit besluit betreft artikel 3a uit het EkB.

Op basis van het Ekb WEB dient een deelnemer aan het eind van mbo-4 niveau B1 van het Europees referentiekader voor moderne vreemde talen (ERK) te beheersen voor de vaardigheden lezen en luisteren en niveau A2 voor de vaardigheden schrijven, spreken en gesprekken voeren. Vanaf studiejaar 2017-2018 dienen de vaardigheden lezen en luisteren te worden afgesloten met een centraal examen. De overige vaardigheden worden afgesloten met een instellingsexamen.

Bovengenoemd besluit maakt het mogelijk dat de deelnemers de examens ook op een hoger niveau kunnen afleggen wanneer de instelling hiertoe besluit. De vastgestelde minimale niveaus blijven voldoende voor doorstroom naar een hbo-opleiding.

Het College voor Toetsen en Examens heeft een centraal examen voor het ERK-niveau B2 ontwikkeld, dat in plaats van het reguliere centraal examen B1 kan worden afgelegd. Beide examens zijn vanaf studiejaar 2017-2018 beschikbaar voor de instellingen. De instellingsexamens kunnen worden afgelegd op niveau A2, maar desgewenst ook op de hogere niveaus B1 en B2. Wel moeten alle instellingsexamens op hetzelfde niveau worden afgelegd.

De deelnemer kan niet worden verplicht om een examen op een hoger niveau af te leggen. Wanneer een deelnemer een examen op een hoger niveau wil afleggen, dan dient hij een verzoek hiertoe in bij de examencommissie. Deze beslist hierover, waarbij het oordeel van de docent en de wensen van de deelnemer meegewogen kunnen worden.

De regels met betrekking tot het bepalen van het cijfer en de slaag-zakregeling wijzigen niet. De ERK-niveaus zoals die zijn behaald door de deelnemer, zullen worden vermeld op de resultatenlijst en uitgewisseld met DUO ten behoeve van registratie in BRON en het diplomaregister. De regelingen hiertoe zullen worden gewijzigd.

> Download het wijzigingsbesluit met toelichting