Brief stand van zaken taal en rekenen in vo en mbo

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker hebben op 14 juni 2016 een brief aan de Tweede Kamer verzonden over taal en rekenen. Hieronder vindt u een aantal onderwerpen uit deze brief die van belang zijn voor het mbo. De link naar de gehele brief, die met name betrekking heeft op het vo, vindt u onderaan dit bericht.

Belangrijke informatie in deze brief over het mbo

1. Rekenexamen vo en mbo 2016-2017
De tussentijdse resultaten van de afname van januari en maart 2016 van de rekentoets vo zijn bekend. Door vwo-leerlingen is de rekentoets dit jaar goed gemaakt. De resultaten van de rekentoets op het vmbo en havo zijn nog niet voldoende verbeterd. De rekentoets zal daarom ook in 2016-2017 niet meetellen in vmbo en havo voor het behalen van een diploma. Volgend schooljaar wordt bekeken of het verantwoord is de resultaten vanaf 2017-2018 mee te laten tellen.
Voor het mbo blijft gelden dat de hoogte van het resultaat op het rekenexamen pas gaat meetellen voor het behalen van een diploma, zodra het resultaat ook voor alle diplomerende leerlingen in het vo heeft meegeteld. Hiervan kan worden afgeweken als de resultaten op een bepaald mbo-niveau zich zo goed ontwikkelen dat ze voor dat niveau eerder kunnen meetellen. Tot die tijd moet het rekenexamen wel verplicht worden afgelegd door studenten op niveau 4 (vanaf het studiejaar 2015-2016) en niveau 2 en 3 (vanaf het studiejaar 2016-2017). Studenten in de entreeopleiding hoeven het centrale rekenexamen nog niet verplicht af te leggen, maar mogen dit wel.
De resultaten op de centrale examens in het mbo worden na de zomer bekendgemaakt.

2. Wetsvoorstel differentiatie exameneisen Nederlandse taal en rekenen
Voor studenten in de entreeopleiding en mbo-2 voor wie het referentieniveau 2F niet haalbaar is, is voor rekenen al eerder een 2A-examen ge´ntroduceerd. Bij de examens Nederlandse taal wordt nu nog gewerkt met cijferdifferentiatie, maar ook voor dit vak zal er een examen op niveau 2A komen.
Om dit mogelijk te maken is een wetswijziging in voorbereiding, die later dit jaar aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel zal ook de centrale examinering in de entreeopleiding starten. Vermoedelijk treedt dit wetsvoorstel in werking per schooljaar 2018-2019.
Tot de wetswijziging van kracht wordt, blijft de cijferdifferentiatie, zoals deze nu plaatsvindt bij de examens Nederlandse taal, van toepassing voor studenten in de entreeopleiding* en op mbo-2.

*Als zij geŰxamineerd worden op 2F

3. De rekenagenda
In oktober 2015 is aan de Tweede Kamer een actieplan rekenonderwijs toegezegd. Deze is nu in overleg met betrokken partijen de rekenagenda genoemd. De rekenagenda bevat activiteiten waarmee beoogd wordt leerlingen, studenten, ouders, rekenco÷rdinatoren, docenten, besturen en schoolleiders de komende jaren te blijven motiveren om de kwaliteit van het rekenonderwijs te verbeteren. De rekenagenda wordt nog voor de zomer aan de Tweede Kamer gestuurd.

Verder in de brief
Daarnaast besteedt de brief aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • resultaten van de rekentoets vo;
  • besluit over het vangnet in het vwo;
  • onderzoek naar de besteding van aanvullende middelen voor Nederlandse taal en rekenen.

Bijlage bij de brief

  • rapportage onderzoek naar de besteding van aanvullende middelen voor Nederlandse taal en rekenen, Regioplan beleidsonderzoek

Klik hier voor de gehele brief en de bijlage.