Vooraankondiging conferenties Dyscalculie

In opdracht van het ministerie van OCW ontwikkelt KPC Groep samen met de Steunpunten taal en rekenen vo en mbo het Masterplan Dyscalculie*. 

Drie conferenties

Over dyscalculie en ernstige reken- en wiskundeproblemen worden in december voor de verschillende onderwijssectoren drie conferenties georganiseerd.
Noteert u onderstaande data alvast in uw agenda:
- maandag 9 december conferentie voor vo, vso en praktijk onderwijs;
- woensdag 11 december conferentie voor po en so;
- donderdag 12 december conferentie voor mbo.
Alle conferenties vinden plaats in Bunnik. Nadere informatie via deze website.

Doel masterplan

Het Masterplan Dyscalculie biedt scholen en onderwijsinstellingen (po, vo, (v)so en mbo) handreikingen om ernstige rekenproblemen en dyscalculie bij leerlingen en studenten te signaleren, diagnosticeren en hen daarna te kunnen doorverwijzen. Daarnaast biedt het Masterplan scholen handreikingen om leerlingen en studenten met dyscalculie op een ge´ntegreerde manier zˇ te ondersteunen, dat zij in staat zijn om onderwijs op hun eigen niveau te volgen.

Protocollen

Bij de ontwikkeling van het Masterplan zijn de protocollen ERWD (Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie) leidend.
*Onder ‘dyscalculie’ worden ook ernstige reken- en wiskundeproblemen gerekend.