Aanvullende bekostiging taal en rekenen in 2014


Sinds 2010 is voor de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen jaarlijks ruim 50 miljoen toegevoegd aan het budget voor het mbo. Binnenkort wordt de Wijziging van de Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo gepubliceerd. Daarin staat beschreven hoe deze aanvullende bekostiging in kalenderjaar 2014 aan de mbo-instellingen wordt verstrekt. Het gaat om een verlenging van de looptijd van de oorspronkelijke regeling met een jaar. De mbo-instellingen moeten de gelden voor het kalenderjaar 2014 aan dezelfde activiteiten besteden als in de periode 2010 tot en met 2013. De middelen moeten uiterlijk in het jaar 2014 worden besteed. Er verandert niets in de manier van verantwoording en controle. Voor 2015 en verder heeft het ministerie van OCW het voornemen de jaarlijkse middelen voor taal en rekenen onder te brengen in de prestatiebox.

UPDATE
Bekendmaking Wijziging van de Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo in Staatscourant