Brief CvE over consequenties verlenging pilotfase

In de brief aan de Tweede Kamer van 19 december 2012 hebben de bewindslieden van OCW maatregelen aangekondigd die inhouden dat de pilotfase voor de COE’s 2F en 3F verlengd wordt. Ook voor 3F is in het studiejaar 2013-2014 nog sprake van pilotexamens voor zowel taal als rekenen.

In het onderstaande geeft het College voor Examens aan wat dit betekent voor de pilots die in 2012-2013 en 2013-2014 plaats zullen vinden.

De verlenging van de pilotfase betekent dat voor alle betrokkenen meer tijd beschikbaar is om zich voor te bereiden op de centrale examinering in het mbo. Vanaf 2014-2015 is er voor het eerst sprake van verplichte centrale examinering voor Nederlandse taal 3F waarbij het behaalde resultaat meegenomen wordt bij de slaag-/zakbeslissing.

De pilotfase die hieraan vooraf gaat, biedt ruimte om in pilotafnames ervaring op te doen ter voorbereiding daarvan.

In 2012-2013 moet ervaring opgedaan worden op de volgende punten:

  • opschaling naar realistische studentaantallen per afnameperiode;
  • logistiek en organisatie van herkansingen;
  • examinering van kandidaten met een beperking.

De opgedane ervaringen in 2012-2013 kunnen worden benut voor de generale repetitie in 2013-2014, zodat in 2014-2015 de afname van de COE’s vlekkeloos kan verlopen.

Het CvE raadt instellingen aan om studenten die in pilots van 2012-2013 een onvoldoende behalen herkansingen aan te bieden. Op deze wijze kan de onderwijsinstelling voldoende ervaring opdoen met realistische studentaantallen en met de organisatie van herkansingen.

De verplichting om examens af te nemen gebaseerd op de referentieniveaus, blijft onverkort bestaan. Indien de instelling een aantal studenten niet wil laten deelnemen aan pilotexamens moet de instelling een (ander) instellingsexamen inzetten voor meting van het vereiste referentieniveau. Studenten kunnen zelf niet besluiten wel of niet deel te nemen aan de pilotexamens.