Centraal examen Engels voor niveau 4 opleidingen

Engels wordt een verplicht vak in niveau 4 opleidingen en de examinering gaat gefaseerd plaatsvinden via centrale examens, uitgevoerd door het College voor Examens.
Dat staat in het Actieplan mbo 'Focus op vakmanschap 2011-2015' dat minister Van Bijsterveldt op 16 februari jl. naar de Tweede Kamer heeft gezonden.

Het is nog niet bekend welk tijdpad gehanteerd wordt voor de verplichtstelling van Engels en de invoering van centrale examinering. Voor de zomervakantie gaat er een brief van de minister naar de scholen over taal en rekenen. Deze brief zal ook nadere informatie bevatten over de verplichting van Engels voor mbo niveau 4.