Bouwstenen voor leesbevordering

In opdracht van het Steunpunt taal en rekenen mbo heeft CINOP een vervolgproject leesbevordering uitgevoerd, gericht op studenten in de opleidingen Pedagogisch Werk (PW) en Onderwijsassistent (OA).

De negatieve invloed van een achterblijvende taal- en leesontwikkeling op de ontplooiingsmogelijkheden van kinderen en jongeren staat volop in de belangstelling. Uit onderzoek blijkt dat studenten in de mbo-opleidingen PW en OA te weinig lezen om later in hun beroep kinderen en ouders tot (voor)lezen aan te zetten. Bovendien blijkt dat docenten van deze opleidingen vaak over onvoldoende mogelijkheden en middelen beschikken voor de ontwikkeling van de vereiste competenties op dit gebied.

Tien bouwstenen
Het project Bouwstenen voor leesbevordering omvat tien bouwstenen, oftewel deelprojecten. Deze bouwstenen vormen een samenhangend geheel van interventies voor leesbevordering en lezen in opleidingen PW en OA. De bouwstenen zijn ontwikkeld in samenwerking met onder meer mbo-scholen en bibliotheken.

Tweeledige doelstelling
Belangrijke doelstelling van het project is (1) dat studenten meer, beter en met plezier gaan lezen en (2) zich met succes kunnen inzetten voor leesbevordering in kinderopvang en onderwijs. Voor de realisering van deze tweeledige doelstelling is ingezet op deskundigheidsbevordering van opleidingsteams PW en OA en de versterking van samenwerkingsverbanden met bibliotheken.

Afgerond
Het project Bouwstenen voor leesbevordering is onlangs afgerond. De materialen zijn overgedragen aan Stichting Lezen. U kunt ze vinden op website Leesplan.nl.